041 Vitskapsselskapet, 7.11.1842

Til den høitærede Direction for det kongl. norske Videnskabers Selskab i Trondhjem!
 
Jeg har troet at burde underrette den ærede Direction om, at jeg for nogen Tid siden har begyndt den Reise, som jeg efter Directionens Foranstaltning havde paataget mig, og at jeg i denne Henseende er kommen til Indre-Sogn. Stipendiet for første Halvaar, fem og sytti Speciedaler, modtog jeg den 12te September, og de Bøger, som vare mig tilsendte med Dampskibet (Molbechs danske og Daaes svenske Ordbog), afhentede jeg paa Herrøe den 26de f. M. Den 29de Sept. reiste jeg over til Nordfjord, og i den første Deel af October igjennem Søndfjord til Yttre-Sogn, samt derfra til Leirdalsøren. Efter nogen Tids Ophold paa dette  Sted, indfandt jeg mig hos Hr. Capitain G. Munthe, som beredvilligen tilstedede mig Adgang  til de sjeldne literaire Hjælpemidler, som han er i Besiddelse af. Efter Munthes Raad og egne Iagttagelser antog jeg Sogndal for det bekvemmeste Sted i Indre-Sogn til et længere Ophold, og saaledes begav jeg mig til dette Sted, hvor jeg nu deels stræber at gjøre de for min Reises Hensigt nødvendige Iagttagelser, og deels arbeider paa en Ordbog i Almuesproget i den nordligste Deel af Bergens Stift, for dog at faae en Deel af mit Arbeide færdigt til senere Benyttelse og Forbedring. Jeg har Haab om at blive nogenlunde færdig med det Sognske i en kortere Tid end den, som jeg har nævnt i den Plan, som jeg under mit Ophold i Trondhjem overleverede Hr. Rector Bugge; imidlertid faaer jeg senere Leilighed til at underrette den ærede Direction om denne Sag.
 
Sogndalsfjæren den 7de November 1842.
 
Ærbødigst
Iver Aasen.  
 
Utanpå: Til/Directionen for det kongl. norske/Videnskabers Selskab i Trondhjem/a/
Trondhjem
Betalt.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. VS ms. fol. 544, Jr. nr. 87/1842, omframt avskrift i Kopibok nr. 10.
 
Dette er svar på brev frå VS 9. sept. (underskrive av Bugge, Storm, Broch og sekr. Schwach). Dei sender stipendet, 75 spd., og lovar å senda ordbøkene åt Haldorson, Molbech og Daa til Herøy med fyrste båt [jfr. merknad til Br. nr. 37]. Rasks lese­bok kan Aa. kjøpa sjølv på «Selskabets Regning».
 
I privatbrev frå Schwach, 22. sept. heiter det at VS ikkje har Haldorsons ordbok, men dei får ho til våren. Då kan Aa. få låna boka om han ikkje før den tid har fått fatt i ho «for Selskabets Regning».
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008