079 Andreas Faye, [15.1.]1845

Plan for Bearbeidelsen af det norske Almuesprog.
 
For det Første udgives en Grammatik, som først omfatter Landets Almuesprog  i det Hele, og især de mest ægte Dialekters Beskaffenhed med Hensyn til Bogstavsystem, Orddannelse og Forholdsformer, og som derpaa giver en Dialektlære, hvorved Sprogarterne inddeles i større og mindre Forgreninger efter deres forskjellige Kjendemærker. Derpaa følger en Ordbog, som indbefatter baade de særegne norske Ord med Angivelse af hvorvidt de ere almindelige eller blot provindsielle, og tillige de mere bekjendte Ord med den Form og de Betydninger, som de have i de bedre Dialekter, Altsammen jævnført med den tilsvarende Sprogform i det IsIandske eller Gammelnorske. Foruden disse vigtigere Arbeider udgives da ogsaa en Fremstilling af de enkelte Dialekters Beskaffenhed som sammenhængende Sprog; dette skeer ved en Samling af Sagn og Viser, som ere skrevne i de forskjellige Dialekter og forsynede med oplysende Anmærkninger. Tilsidst gives en Fremstilling af hvorledes et fælles norsk Sprog, dannet ved Sammenligning af de fortrinligste Dialekter, vilde tage sig ud; dette vil skee ved Udgivelsen af en Samling af norske Ordsprog, og maaskee nogle af de mere almindelige Folkesagn, ledsaget af Oplysninger om de Grunde, hvorpaa man har bygget ved Dannelsen af dette Sprog, eller hvorfor man har foretrukket denne eller hiin Sprogform for de andre, som forekomme i Dialekterne.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. i RAO i «A. Fayes samlingar», Privatarkiv nr. 15, pk. 38, XI, 3, og ligg for seg, bak i ei innbunden samling «Vennebrev fra 18281844» (før prenta av Hallvard Sand Bakken: «Ivar Aasens plan for arbeidet sitt», SS 1934, s. 468). Planen er skriven i Holt i januar 1845 (han for frå Holt 15. jan.)
 
Om opphaldet i Holt og «Nedenæs Fogderi» sjå R s. 83 ff.
 
- Andreas Faye (18021869), cand. teol. 1828, sokneprest i Holt 1833, fyrstelærar og styrar på det nye seminaret der 1839, sokneprest i Sande 1860, prost 1864, stortingsmann 1842. I 1833 gav han ut «Norske Folke-Sagn» og har elles gjeve ut mange historiske verk og utgreiingar.
 
Faye arbeidde sjølv med ordbøker over norsk, og han har late etter seg fleire påbyrja arbeid, t.d. «Norsk Ordbog» (ei dansk-norsk ordbok, 123 sider, derav tekst på 99 s.), «Nedenæsiske Provincialismer i Agerbrug» (31 s.), «En Samling af Norske Ord begyndt den 10. May 1832 Arendal» (12 s.), «Norsk Ordbog. Udkast af A. Faye» (254 upaginerte sider). Vidare har han ått J. Aalls ekspl. av Hallager: «Norsk Ordsamling» (1802) med marginalnotat. (Desse ms. finst i «A. Fayes samlingar», pk. 20, VI, 1221 som òg inneheld andre handskrifter om topografi, historie og målgransking.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008