270 Johan Fritzner, 8.2.1866

Til Hr. Pastor Fritzner.
 
Da jeg har hørt, at De nu arbeider paa en Samling af Tillæg til Deres Ordbog, saa formoder jeg, at De just nu kunde ønske at faae en eller anden Meddelelse, som kunde komme til Nytte ved Bearbeidelsen af disse Tillæg. Nu er det Tilfældet, at jeg deels af Nødvendighed og deels for Fornøielses Skyld har gjennemlæst en stor Deel af vore gamle Skrifter, og tillige deraf optegnet en Mængde Ord og Former, som jeg vilde komme ihu til en anden Gang, især forsaavidt de kunde komme mig til Nytte ved Behandlingen af det nyere Sprog. Jeg havde saaledes allerede for flere Aar tilbage en betydelig Samling af Optegnelser af de særlig norske Skrifter, som Lovene, Diplomatariet, Kongespeilet, Barlams Saga og flere; og siden er Samlingen efterhaanden bleven forøget, deels ved Læsning af senere udkomne Skrifter og deels ved nyt Gjennernsyn af de gamle. Da nu disse Optegnelser ere gjorte leilighedsviis og uden Henhold til nogen Ordbog, træffer det ofte til, at jeg deri finder en Henviisning til et andet Skrift eller andet Sted end det, som nu er anført i Deres Ordbog, og enkelte Gange finder jeg ogsaa et Ord, som jeg ikke har forefundet i Ordbogen. Jeg burde derfor maaskee have sendt Dem denne Samling til et Gjennemsyn, men for det første finder jeg, at Samlingen ved de mange Tillæg og indskudte Blade er kommen i nogen Uorden, og for det andet formoder jeg, at De nu vil gjøre Deres Tillæg saa korte som muligt og derfor ikke vil forlænge dem med nye Henviisninger eller Citater for de Ord, som allerede ere indførte. Jeg har derfor indskrænket mig til at opsøge og afskrive de Ord, som jeg ikke har fundet i Ordbogen og som maaskee kunde være forbigaaede ved en Forglemmelse. Dette er saaledes kun et Uddrag, som jeg selv kan undvære og altsaa ikke behøver at faae tilbagesendt. Maaskee har det ikke noget synderligt Værd, da det vel er muligt, at De selv allerede er bleven opmærksom paa det samme, som her er anført; desuden kan det ogsaa være, at et og andet af de her anførte Ord virkelig findes nævnt paa et andet Sted i Ordbogen; og endelig kan det ogsaa hænde, at jeg har glemt at anføre et og andet, som var mere værdt, fordi jeg ikke har gives mig tilstrækkelig Tid til et fornyet Gjennemsyn. Imidlertid fremsender jeg dog det her optegnede i den Tanke, at deriblandt kan være et og andet, som De nu kunde have Brug for.
 
I de tilføiede Anmærkninger har jeg til mulig Benyttelse anført nogle faa Ord af Folkesproget, som jeg først i de senere Aar er bleven opmærksom paa, og som derfor mangle i min Ordbog. Af saadanne Bemærkninger kunde jeg maaskee optegne flere, hvis jeg nu havde foretaget mig at gjennemsee Ordbogen paa ny; men dertil vilde jeg behøve længere Tid, og desuden er det nu noget seent at komme med saadanne Oplysninger.
 
Christiania den 8de Februar 1866.
I.Aasen.
 
Utanpå: Til/Hr. Pastor J. Fritzner/a/Thjødling/pr. Laurvig.
Poststempel: Christiania 9. 2. 1866.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. på UBO, brevsamling nr.18, omframt kladd og ymse oppteikningar.
 
- Samling] sjå merknad til Br. nr. 269. I føreordet til «Ordbog over det gamle norske Sprog», 1867, dagsett 25. juni, takkar J. F. m.a. I Aa. for dei tillegg han har sendt. Avskrift av oppslagsorda (utan tilvising eller forklåring) i den lista I. Aa. sende, ligg no ved brevkladden. Dei er alle med i «Rettelser og Tillæg», s. 807 ff. 
 
- Til takk for hjelp sende J. F. 7. jan. 1868, tillegg til FO, «som jeg har uddraget af mine Samlinger, i den Tanke at De deri muligens kunde finde noget, som kunde komme Dem til Nytte. Da jeg ikke har haft Tid til at give dem en bedre Form, vil De undskylde, at jeg sender dem i en saa raa Form, og naar De har benyttet dem, ønsker jeg, De ved Lejlighed vil sende mig dem tilbage. Ordet korilstein er, som De vil se, hentet fra de Prøver paa Hallingdalsk Sprog, der ere meddelte i Samlinger til det norske Folks Sprog og Historie IV, 614 fgg., V, 360 fgg. Disse Prøver indeholde vel adskilligt, som fortjener Opmærksomhed, uagtet de maa benyttes med Varsomhed. Hvorledes mon Valand IV, 615 7 V, 362 4, 363 6 er at opfatte, jvf. framman IV, 616 18; staar det i Forbindelse med gn valinnkunnr?»
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009