282 Georg Grieg, 6.2.1868

                                                                                                    6te Febr. 1868.
Til G. Grieg (i Bergen).
 
Efter Deres Anmodning har jeg gjennemseet Haandskriftet til Bunyans Pilgrimsgang og gjort enkelte smaa Bemærkn ingerderved, men jeg er ræd for at disse Bemærkn ingerikke ere til synderlig Hjælp. Jeg havde først tænkt at indskyde en og anden Vedtegning med Blæk og Pen, men saa mærkede jeg, at jeg derved kom til at skjæmme Haandskriftet ud, saa der ikke blev Rum til Deres egne Rettelser. Siden tog jeg mig for at skrive disse Vedtegn ingermed Blyant; men saa kan det vel træffe til, at de ere ulæselige og tillige vanskelige at stryge ud igjen o. s. v.
 
Paa det medfølgende løse Blad har jeg ogsaa tilføiet nogle ubetydelige Bemærkn ingerved Navnene paa de fingerede Personer i Bunyans Fortælling. Og desuden har jeg endnu nogle smaa Optegninger, som jeg her lader medfølge.
 
(Efter et andet Blad). Til Manuskr. Side: 2, 3, 4, 7 (glory), 9 (hurtful), 10, 20, 22, 24, 32, 35, 43, 58, 60, 68, 70 (2), 108 (2), 114, 119, 120 (2).
 
Hermed faar jeg da slutte. Det skulde være mig en Fornøielse at studere paa disse Ting, naar der ikke var den Uleilighed, at jeg har saa liden Tid dertil og at jeg heller ikke lettelig i nogen Hast kan udfinde hvad Ord der skulde passe bedst for de enkelte Tilfælde. Det hænder mig saa tidt, at jeg slet ikke kommer paa det rette Ord i det Øieblik, da det behøves, uagtet jeg dog tykkes vide, at der skal være et eller flere Ord, som passer til Tingen. Jeg har derfor ofte forsøgt paa en synonymisk Ordning af Ordene for visse Begreber, men en saadan Ordning vilde kræve en meget lang Tid og er derfor ikke kommen til nogen rigtig Fuldførelse.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
- Originalene til I. Aa.s brev til G. G. kom truleg bort ved brannen i Bergen, 1916.
 
- I udatert brev (som Kr. Janson leverte 15. jan. saman med ms. til ei omsetjing av Bunyan: «Pilegrimsferd») skreiv G. G.: «Bliv ikke vred fordi jeg sender Dem Pilegrimsferden med Anmodning om at se paa den og sige mig, om De synes den kan gaa ud iblandt Folket. Jeg viste e[t] Par af Maalvennerne Begyndelsen af min Oversættelse og blev af dem opmuntret til at holde frem, og saa haabede jeg at magte Verket, saa det kunde blive til Nytte og Vel­signelse. Men eftersom jeg arbeidede fremigjennem, saa jeg at jeg neppe vilde kunne klare det til nogenlunde Fuldkommenhed uden en kyndigeres Bistand og har gaaet med et svagt Haab om at De vilde læse det igjennem; men jeg synes det er Skam at bede Dem om det, da De vistnok har andet at tage vare, og det desuden kunde være trættende, eller det til syvende og sidst kunde vise sig at De omskrev Bogen snarere selv end De rettede en andens Forsøg. Men da jeg nu er kommen saa langt, og der er utstedt Subscriptions-Indbydelse (paa det Uvisse), saa vilde jeg i alle Fald vove at bede Dem kige hist og her i Oversættelsen, saa at Janson kunde faa Deres Formening om den. Duer den ikke, saa lader jeg for det første være at give den ud. Men skulde De være at formaa til at læse den igjennem, da vilde jeg bede Dem om at rumstere rett dygtigt i Manuskriptet; det vilde for Dem være minst Bry med, og desuden have vi opdraget et Par Sættere, som bane sig Vei igjennem det største Vildnis. Jeg mangler endnu en Trediedeel, som kunde være færdig om en Maaned. Hele Bogen bliver 200 Sider i smaat Oktav. / Saa ønsker jeg Dem et godt Aar og beder Dem atter, ikke at tage mig min Dristighed ilde op.» -
 
- På I. Aa.s brev og merknader svara G. G. den 28. mars 1868: «Mange Tak for Deres Bemærkninger, som jeg i et og alt har taget til Følge og vil gjemme i min Skatkiste som en kostelig Eignalut. Naar jeg ser, hvad fiin Lit det faar, blot De har sat Deres Haand paa det, ønsker jeg bare, at De ikke maa kjedes af at gjøre rigtig mange Rettelser. En Liste med Spørgsmaal følger hermed, naar De engang faar Tid til det ogsaa; jeg haaber at de ikke ere af det Slaget, som de ti Vise ikke kunne svare paa. 
 
- Som en Kuriositet har jeg ladet medfølge den litle Luthers Katekisma (nu har jeg ikke flere Manuscripter!) - ikke fordi jeg venter at De skal rette den. Sommer havde den hos sig og sendte den tilbage med sin Mening: «at til dette Arbeidet trænges al den Dug, som findes i alt Maalmanna Laget, at Oversættelsen skulde sættes under Debat i et Blad, eller at I. Aasen tog paa den». Nu tror jeg vist, at en Oversættelse vilde blive benyttet (jeg havde dog ikke begyndt paa den, hvis jeg ikke var bleven purret til det fra flere Kanter), men da en Oversættelse ikke bør komme ud, med mindre den er ulastelig, saa er det ikke min Mening at lade min gaa ud, men blot at vise Dem, hvad der af en Stræver kan leveres. Jeg saa engang en af [Olav J.] Høyum [dvs. Høyem] paa Byneset og havde nok af den første Begyndelse, og saaledes er det efter alle Mærker ogsaa gaaet med min Over­sættelse hos [Eirik] Sommer.»
 
- G. G. har i alt fått 170 tingarar på «Pilegrimsferd», av desse er 40 fra «Tufte i Asker» og 40 frå Stord. Han bed om «Anviisning» på eit verk som kunne høva til omsetjing. «Jeg «stræver» flere Timer daglig med dette velsignede Maalet, for om muligt engang at faa det til. En stor Hjælp er det naar vi fra Deres Haand faa se noget; denne Gang har vi ventet længe.» «Tyn Katekisma eller send henne hjem igjen, just som det kan falde.» 
 
- Georg Grieg (1826-1910) kjøpmann og 1871-81 bokprentar i Bergen, var med og grunnla «Vestmannalaget» 21. jan. 1868 (sjå elles merknader til Br. nr. 229 og Br. nr. 231), samla tilfang til ei norsk ordbok (tilfanget skal vera kome bort), sette om (anonymt) fleire skrifter til landsmål (sjå Br. nr. 283, Br. nr. 284, Br. nr. 285, Br. nr. 286, Br. nr. 299 og Br. nr. 300 med merknader).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009