358 Johan Christian Johnsen, 21.7.1879

Til Statsrevisor Johnsen.
 
Til min Beklagelse mærker jeg, at der i min Biografie i det norske Haandlexikon er indkommet noget, som kunde vække Anstød og som derfor burde være udeladt. Nu havde jeg rigtignok forud faaet Leilighed til at see dette Stykke i et Korrektur-Ark, men uheldigviis kom jeg kun til at gjennemsee Stykket i største Hast og langt fra ikke saa grundigt som jeg burde. Jeg syntes nok, at Stykket var altfor langt, og at der var sagt for meget om enkelte Smaating; men ved det flygtige Gjennemsyn kunde jeg dog ikke strax mærke noget, som nødvendig maatte forandres. Først senere opdagede jeg, at jeg havde forsømt at lægge Mærke til et enkelt Punkt, som lettelig kunde misforstaaes. Naar jeg engang havde fortalt, at jeg først havde fremviist min Plantesamling for Provst Deinboll paa Molde, og at der ikke kom noget videre ud af dette, da var det naturligviis ikke min Mening dermed at udtale nogen Beklagelse eller Anke mod denne Hædersmand, som netop havde modtaget mig meget venligt og gjennemseet min Samling med stor Opmærksomhed. Sagen var nemlig den, at min Samling ikke indeholdt noget nyt eller noget særdeles vigtigt for Plantekjendere, og at den altsaa ikke kunde have noget synderligt Værd. Der var senere ogsaa flere, som kom til at see denne Plantesamling, og deriblandt var gamle Prof. Blytt, som nemlig havde hørt, at der var en saadan Samling, og derfor bad om at faae sig den tilsendt. "Den bergenhusiske Flora er overalt sig selv lig", sagde Blytt, og deraf kan man da skjønne, at dette Foretagende ikke kunde vække nogen synderlig Opmærksomhed. Det kunde derfor heller ikke falde mig ind at laste nogen af disse Mænd for deres Opfatning af Sagen. Der var ikke noget videre at gjøre derved, og det var netop ret gjort af disse Mænd, at de ikke opmuntrede mig til at vedblive med saadanne Arbeider. Hvis der skulde føres Anke mod nogen, maatte det blive mod mig selv, fordi jeg havde ødslet adskillig Tid og Flid paa et Foretagende, som andre kunde udføre lettere og med større Fremgang. Imidlertid havde jeg nu engang fundet Fornøielse i denne Studering, og den har da ogsaa senere ved visse Leiligheder kommet mig til Nytte.
 
Min store Forseelse er nu den, at jeg ikke foretog et grundigere Gjennemsyn af Biografien medens der endnu var Leilighed til at rette paa den, og at jeg altsaa ikke kom til at drive paa at faae udeladt alt det, som paa nogen Maade kunde mistydes eller opfattes som en Anke mod nogen af de Personer, som jeg paa mine første Udflugter havde henvendt mig til. Nu er der desværre ingen Leilighed til at rette derpaa, uden for saa vidt der ved Bogens Slutning, hvor der formodentlig vil blive flere Rettelser at anføre, kunde antydes en Forandring i dette Stykke, saa at Feilen ialfald ikke skulde gaae over i en senere Udgave.
 
Kr. den 21de Juli 1879.
 
Ærb.
I. A.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal
Kladd, omframt to utkast.
 
- Den 19. juli 1879 fortel J. C. J. at sokne­prest A. T. Deinboll, Drammen, har klaga over «den Maade, hvorpaa hans Fader er bleven omtalt i Deres Biografi i Norsk Haandlexikon, 1. Hefte. Som De ved er det Belsheim som har skrevet Biografien, og han har sagt mig, at han har Meddelelserne fra Dem». I. Aa. fekk i si tid sjå korrekturen i fall han ville ha noko retta. Han undrar seg over at A. T. D. som trugar med at han offentleg vil «berigtige Udtalelsen», kan vita kva som vart sagt mellom I. Aa. og faren, og tenkjer å svara at «jeg ingen Rettelse ved at gjøre», og at A. T. D. får koma med ei retting sjølv «hvis han tror den er nødvendig».
 
- Johan Christian Johnsen (1815-1898), statsrevisor, bladutgjevar («Almuevennen» 1849-92) og skribent, gav ut «Norsk Haandlexikon», 1-3, 1879-88.
 
- Plantesamling] jfr. merknader til Br. nr. 33.
 
- Peter Vogelius Deinboll (1783-1874), cand. theol. 1815, sokne­prest ymse stader, i Bolsøy 1832-57, stortingsmann, skulemann og botanikar. Den 27. og 28. juli 1840 var I. Aa. til P. V. D. med herbariet sitt (jfr. merknader til Br.nr. 33).
 
- Blytt] sjå Br. nr. 105 og Br. nr. 157 med merknader.
 
- Den 11. nov. 1879 spør J. C. J. om I. Aa. vil skriva ein artikkel til «Norsk Haand­lexikon» «om Dverg i mythologisk Betydning og den deraf udledede i Folketroen», ms. må vera ferdig til fredag f. k. (kladden til I. Aa.s ms. finst). Art. er prenta i «Norsk Haandlexikon», bd. 1, under «Dverge, 1)».
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009