413 Kyrkjedepartementet, 19.1.1884

                                                                                                        19. Januar.
Til Kirkedepartementet.
 
I Anledning af den modtagne Forespørgsel om jeg kunde være villig til at tage Deel i Eftersynet af de Oversættelser af Nytestamentet, som det norske Samlag agter at udgive, maa jeg herved tilkjendegive at jeg ikke kan have noget imod at tage Deel i dette Eftersyn, nemlig forsaavidt det gjælder om Valget af norske Ord og Udtryk i Oversættelsen, ligesom jeg ogsaa kan tilføie, at jeg allerede forhen har været med i dette Arbeide, idet jeg nemlig har deeltaget med Dr. Blix i det sidste Gjennemsyn af de hidtil udgivne Dele af det nye Testamente, nemlig Brevet til Romerne og Markus Evangelium.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. - /nemlig/ - /ligesom .... Evangelium./ ~ [hkl ÷] - Originalen til brevet har det ikkje lykkast meg å finna i RAO. Brevet er journalisert i KDJ D, 1884, nr. 224, og er referert i KD Kopibok D, 1884, nr. 717.
 
- Jfr. Stort. Forh. 1884, bd. I a, s. 22 f. og bd. VI, Innst. nr. 113, s. 394.
 
- Den 17. jan. 1884 skreiv KD (underskrive av N. Hertzberg og D. F. Knudsen): «I Anledning af en Bemærkning i det af Styret for det norske Samlag indgivne Andragende om Bevilgning til Fortsættelse af den paabegyndte Prøveoversættelse af det nye Testa­mente paa Folkesproget, om Ønskeligheden af, at den af Departementet nedsatte Bedømmelseskomité, bestaaende af Professor Unger og Dr. Blix, kunde forstærkes med et tredje Medlem, skulde man forhøre, om De maatte være villig til sammen med de nævnte Mænd, at gjennemgaa og afgive Bedømmelse om de Oversættelser, som Samlaget maatte besørge af det nye Testamente».
 
- Om utgåver av den ny­norske Bibelen sjå A. Aure: «Nynorsk Boklista», bd. 1, 1916.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009