1844 oktober-desember

Oktober
13. Faaet tilsendt to Landboaviser fra Skaanevig, med nogle Ord fra Morits af 5. Sept. og fra Lars Skaalnæs af 30. Sept.
20. Modtaget Brev fra Videnskabsselskabet af 30. September (angaaende Reisens Fortsættelse) med indlagte 75. Spd.
21. Afsendt Kvittering til Stavangers Postkontoir.
23. Færdig med Prøven paa en Ordbog for Almuesproget i Bergens Stift, indeholdende Begyndelsen eller Ordene fra Aa til At.
29. Skrevet Brev med Kvittering til Trondhjem bestemt at afsendes fra Egersund.
30. Afreiste jeg fra Mossige efter 6 Ugers Ophold og ankom til Horr (Haar), 1 3/4 M.,hvor jeg logerede hos Skydsskafferen. Talt med Storthingsmand Ueland som ankom hertil i Anledning af en Reise til Vigedal. Erindringer: Nærbø og Varhaug med de mange Gravhøie. Horr med en interessant Beliggenhed.
31. Reist fra Horr over Høland og Hegrestad til Egersund, 2 3/4 M. Erindringer: Sletten fra Horr til Ogne. Sandflugten imellem Ogne og Høland. Nøgne Klipper med Stene ovenpaa. Flere smukke Broer. I Egersund logerede jeg hos Mad. Salvesen. Brevet til Trondhjem blev indleveret og skulde afsendes med østre Post.
 
November
1. Reiste jeg fra Egersund til Svalestad (1 1/4), hvor jeg tog ind hos Tønnes Tønnesen. Meget fortræffelig Vei og enkelte smukke Gaarde, men ellers et stygt Landskab ligesom nordenfor Egersund.
3. (som var Søndag) i Hellelands Kirke hvor Schmidt prædikede.
4. Reist fra Svalestad til Eie og derfra til Lund (4 Mile). Meget kold Vind. Erindringer: Gaarden Ueland, Hæskestad med en styg Beliggenhed. Lund med smukke Sletter og lidt Skov.
5. Reist fra Lund over Sirenæs og Flekkefjord til Fede (4 1/2 M.). Mellem Lund og Sirenæs er Tronaasen, et Fjeld hvorover Veien gaar i mange Krumninger. Bakkebygden ovenfor Sirenæs er meget smuk og nu især mærkelig ved den nye Bakke‑Bro, der hænger i smukke Jernkjæder som ere fæstede i to høie Steenkar af tilhuggen Steen. Den var først bleven færdig i forrige Maaned og skal have kostet 15 000 Daler. Egnen herfra til Flekkefjord er styg; denne By ligger paa en vakker Slette omgiven af Furre-Skov og Klipper. Paa Fede tog jeg ind hos Gjæstgiver Reier Hansen og besluttede at standse her nogle Dage.
9. (paa Fede) færdig med: "Oplysninger om Almuesproget i Stavanger Amt". Opholdet paa Fede var mig meget behageligt.
12. Afreist fra Fede til Rørvig, Tjomsland og Lyngdal (2 1/2), hvor jeg tog ind hos Reinert Bergsager og kom til at logere sammen med Storthingsmand Jaabæk. Veien fra Rørvig til Tjomsland er meget bakket; siden gaar den jævnt ned igjennem en vakker Dal. Lyngdal er meget vakker; den dannes af en meget stor Slette, omgivet af lave Bjerge, bevoxet med lidt Løvskov og gjennemstrømmet af den store Lyngdalsaa.
13. Reist fra Bergsager til Vigeland (2 Mile). Veien omgives af Bakker og nøgne Bjerge lige til Undal (Valle), som atter danner en meget vakker Egn, der har Lighed med Lyngdal. Mit Ophold hos Rasmus Vigeland var meget behagelig.
15. Reist til Mandal, Vatne og Holmen (3 1/4). Stærk Regn. Meget bakkede og kun tildeels skovbevoxede Egne. Standset i 3 Dage i Holmen.
19. Fra Holmen til Lunde og derfra til Kristiansand (3 M.). Strækningen øst for Lunde igjennem Søgne er meget vakker og bestaar af store Sletter med velbyggede og vel dyrkede Gaarde. Bakkerne ere for en stor Deel bevoxede med Egeskov. I Kristiansand tog jeg ind hos Mad. Martinsen, og standsede her denne Gang to Dage. Været hos Bogtrykker Steen og Boghandler Thomassen. Talt med Kjøbm. Torkildsen.
22. Begyndt paa Reisen til Sætersdalen. Fra Byen til Homsmoen (2 1/2) reiste jeg med Skyds, men fra dette Sted til Kile (2 1/2) tilfods, da jeg ikke havde noget Tøi med mig, og det var vanskelig at faae Skyds uden Forsinkelse. Erindringer: Strei, Mosby, Hægland.
23. Fra Kile til Hordnæs eller Faret (2 M.) tilfods.
24. (Søndag). I Faret til Middag; siden reist med Skyds til Guldsmedmoen (eller Senum) og derfra til Langerak (3 M.). Strækningen fra Byen til Senum, som er 9 Mile, bestaar af meget lave Bjerge eller Aaser, imellem hvilke en Mængde smaa Dale og enkelte Sletter befinde sig. Egnen er for det meste bevoxet med Furreskov og er meget tyndt beboet.
25. Fortsat Reisen til Bygland, Frøisnæs og Langei (4 Mile). Bygland og især Gaarden Næsse har en temmelig vakker Beliggenhed; ellers er dette Dalstrøg meget eensformigt og uden Behagelighed.
26. Fortsat Reisen til Helle, Ryssestad og Valle (3 Mile, eller fra Kristiansand 17 Mile). Paa Ryssestad kom jeg i Tale med Lensmanden i Valle (Sundsland), som anbefalede mig til Medhjælper Tore Homme, boende en Fjerding ovenfor Valle (da det paa Grund af en forestaaende Kirkevielse vilde blive vanskelig at faae Logis længere nede i Bygden). Jeg ankom saaledes om Aftenen til Gaarden Homme, hvor jeg siden forblev i ti Dage.
 
December
1. (Den første Advents Søndag). Tilstede ved Valle Kirkes Indvielse, som forrettedes af Biskop v. d. Lippe med sex Præster (Frantzen, Møglestue, Knutzen, Pharo, Ross og Salvesen; hvilken sidste holdt Indgangstalen). Meget Folk. Samme Dags Aften tilstede ved en gudelig Forsamling. Følgende Dag talt med Seminarist Jon Holum. Erindringer fra Sætersdalen: Gammeldags Bygninger. Stuer med Aare eller Speis og Ovn. Rundt Tømmer uden Bordklædning. Svale omkring Loftet. Tømrede Lader. Store Skabe imellem Sengene. Lysning af Tyre. Særegen Dragt: yderst korte Trøier og smaa Hatte samt korte Skjorter. Megen Sølvstads til Helligdags.
6. Afreist fra Valle til Langei. Stærk Kulde.
7. Fra Langei til Næsse. Godt Føre, men stærk Kulde.
8. Fra Næsse til Langerak (blot en Miil, da det var Søndag). Samlet en Deel gamle Sagn.
9. Fra Langerak til Faret.
10. til Reiersdal.
11. til Kristiansand. Den hele Tilbagereise tilfods, hvilket i dette Dalstrøg gaar hurtigere end at reise med Skyds, naar man ikke ellers nødvendig maa have den. De følgende Dage i Byen, beskjæftiget med at ordne mine Ordsamlinger fra Sætersdalen og fra Mandals Amt med Mere.
15. I Kristiansands Kirke hvor Lassen prædikede.
16. I Theatret, hvor der opførtes: Doktoren imod sin Villie, 3 Akter; og derefter: Recensenten og Dyret, 1 Akt. Meget Bifald. Bestemt at reise fra Byen den 18. men opsat Reisen, især formedelst det indtrufne slette Veir og Føre. Meget stærk Kulde.
19. I Theatret, hvor der opførtes: Møllen i Marly, 1 Akt, og derefter: Michel Pe[r]rin, eller Politispionen uden at vide det, 2 Akter. Stærkt Bifald. Det sidste Stykke forestiller en meget interessant Tildragelse fra Napoleons Konsulats Tid.
21. Læst Prof. Holmboes Afhandling om en norsk Ordbog, og Daaes Tillæg til samme i Tidsskriftet Nor (laant hos Boghandler Thomassen).
25. (Juledag). Til Froprædiken i Kirken, hvor Præsten Dybdal prædikede. Til Høimesse ogsaa i Kirken, hvor Biskop v. d. Lippe prædikede. Frygtelig stærk Kulde.
26. om Aftenen i Theatret, hvor der opførtes: Han har sin Næse allevegne, Komedie i 5 Akter, og derefter Julestuen af Holberg, hvorover man morede sig meget.
27. og følgende Dage: Arbeidet med at ordne adskillige af mine Optegnelser.
29. i Theatret, hvor der opførtes: Djævelens Memoirer, Drama i 3 Akter. De følgende [Dage] udfærdiget Stilen til et Brev til Trondhjem og et do. til Morits Aarflot.
31. Skrevet Halvaarsberetning til Videnskabsselskabets Direktion, indeholdende Underretninger om mine Reiser og Ophold i Søndhordlehn, Stavanger og Mandals Amter samt Sætersdalen, og Planen for Dialekternes Behandling. Derefter skrevet Brev til Morits Aarflot at afsende den følgende Dag.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Lars Skaalnes (f. 1802) frå Skånevik, bonde og lekpreikar.
- Jens Schmidt (1800-66), spr. i Helland.
- Reinert Bergsager (1785-1865), bonde i Lyngdal, stm.
- Salve Aslakson Steen (1800-59), bokprentar i Kr.sand, haugianar.
- Salve Thomassen, lærar, frå 1834 bokhandlar i Kr.sand.
- Lensmanden i Valle (Sundsland)] I. Aa. mishugsar namnet, skal vera Sundsdal.
- Johan N. Frantzen (1808-68), spr. i Valle. I 1842, då den fyrste setesdølen for til Amerika, dikta han songen: «Det Land hvor Dagens Lys jeg saa.»
- Andreas F. Møglestue (1804-86), spr. i Bygland.
- Knud O. Knutzen (1805-90), spr. i Evje.
- Axel Chr. Pharo (1809-84), spr. i Øverbø.
- Hans Chr. Ross (1797-1871), spr. i Valle 1821-27, seinare i Holme.
- Salve Salvesen (1788-1862), 1836 spr. i Oddernes, prost.
- Larssen] Poul B. Lassen (1795-1885), stiftsprost i Kr.sand.
- C. A. Holmboe: «Om en norsk Ordbog» (jfr. 234), og L. Kr. Daa: «Om de norske Dialekters Bogstav-System», i «Nor», bd. 3, Chra. 1844, s. 140 ff.
- Paul I. Dybdahl (1802-78), res. kap. i Kr.sand.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009