056 Vitskapsselskapet, 11.1.1844

Til Den ærede Direction for det kongelige norske Videnskabers Selskab i Trondhjem!
 
Da nu atter et halvt Aar er forløbet af den Tid, hvori jeg efter den ærede Directions Plan skulde foretage en Undersøgelse af Landets Dialekter, skylder jeg at give den ærede Direction en Beretning om bemeldte Arbeides Gang i dette Tidsrum. Det er imidlertid kun lidet jeg denne Gang har at berette; da jeg paa Grund af de Omstændigheder, som nedenfor blive forklarede, ikke har kunnet bereise flere Districter, men derimod er forbleven paa samme Sted, hvor jeg ved min sidste Beretnings Afsendelse opholdt mig. Det er saaledes kun den nordhordlehnske Dialekt, jeg i denne Tid har havt Anledning at undersøge; og Udbyttet heraf er i den seneste Tid ikke blevet synderlig betydeligt. Imidlertid har jeg dog søgt at benytte Tiden saa vidt som muligt, deels ved omhyggeligere Iagttagelse af ovennævnte Dialekt, deels ved Bestræbelse efter at vinde bedre Indsigt i det gamle Sprog, hvortil jeg har benyttet baade de af den ærede Direction mig tilsendte Bøger og tillige adskillige andre, hvoriblandt Petersens "Det danske, norske og svenske Sprogs Historie". Den meste Tid har jeg imidlertid anvendt til Bearbeidelse af de Materialier, som jeg allerede er i Besiddelse af; i denne Henseende kan her anføres, at jeg i den seneste Tid har omarbeidet min søndmørske Grammatik saaledes, at den passer for alle de Dialekter, som jeg hidtildags kjender, idet den tillige er betydelig forøget og forandret, saa at den kunde tjene til Grundlag for en Grammatik for Landets Almuesprog i det Hele, hvis en saadan nogensinde skulde komme istand. Videre Underretning om dette Arbeides Beskaffenhed kan ikke vel meddeles her; derimod var det uden Tvivl bedst, at en Afskrift af dette eller et andet Arbeide af nogen Vigtighed kunde blive den ærede Direction tilsendt, hvilket jeg ogsaa har tænkt paa og muligens senere vil foranstalte.
 
At jeg ikke hidtil har kunnet bereise andre Districter, som jeg for lang Tid siden havde bestemt mig til, og som var høilig nødvendigt, naar Dialekterne skulde undersøges videre end i Bergens Stift, grunder sig derpaa, at jeg ikke endnu har faaet nogen Pengeunderstøttelse for den Tid, som er forløben siden Udgangen af Marts Maaned sidstleden. Hvad enten nu denne Udeblivelse grunder sig paa Forsømmelse hos Postvæsenet, eller paa feilagtig Adresseopgivelse, eller paa andre Omstændigheder, er den i alle Fald høist ubeleilig for mig og tillige hinderlig for Sagens Fremme. Da nemlig en Tid af 1 ¼ Aar nu er hengaaen, siden jeg modtog nogen Understøttelse i Penge, har jeg i lang Tid været i megen Forlegenhed, da jeg ingen Penge har havt, og under den bestandige Forventning af ny Understøttelse nødig har villet gribe til Laan forat opgjøre den Gjeld, hvori jeg er kommen paa mit nuværende Opholdssted. Det er saaledes baade for min egen Skyld og for selve Sagens Skyld, at jeg herved indstændig maa anmode den ærede Direction om, at nyt Pengebidrag snarest mulig maatte tilstilles mig, saafremt samme ikke allerede maatte være afsendt. Da mit Opholdssted endnu er det samme, som da min sidste Beretning blev udfærdiget, og som jeg ogsaa senere ved Skrivelse til Hr. Assessor Schwach har opgivet, er min Addresse ogsaa den samme, altsaa Bergens Postcontoir, hvor jeg nemlig for længere Tid siden har foranstaltet, at Underretning kan blive mig meddeelt, saasnart noget Brev til mig skulde være indløbet.
 
Gaarden Lillebergen i Hammers Præstegjeld den 11te Januar 1844.
Ærbødigst
Iver Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. i VS ms. fol. 544, jfr. nr. 22/1844 (før prenta i R s. 125127) omframt avskrift i Kopibok nr. 19.
 
 Bøger] sjå merknad til Br. nr. 51.
 
 N. M. Petersen: «Det danske, norske og svenske Sprogs Historie under deres Udvikling fra Stamsproget», 12, Kbh. 182930. Denne og fleire bøker lånte I. Aa. hjå Christie i Bergen 29. nov. 1843 (jfr. R s. 33).
 
 Grammatik] i des. 1843 utarbeidde Aa. ei grammatisk oversyn over dialektane. Skriftet heiter: «Samlinger til en Grammatik for det norske Almuesprog». W. F. K. Christie fekk seinare sjå det gjennom. Han kom med nokre merknader til det.
 
 dette eller et andet Arbeide .. Directionen tilsendt] jfr. merknad til Br. nr. 71, Br. nr. 86 og Br. nr. 91.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008