086 Fredrik Moltke Bugge, 26.6.1845

Hr. Rector Bugge.
 
Ved Skrivelse fra Hr. Assessor Schwach af 12te d. M. er jeg bleven underrettet om, at De har agtet at gjøre Almenheden bekjendt med mine i forrige Aar indsendte Skrifter om Dialekterne i Bergens Stift, og jeg antager derfor, at De gjerne vil høre min Mening om hvorvidt samme Arbeide i sin nuværende Form bør offentliggjøres. Idet jeg formoder, at De blot vil offentliggjøre enkelte Dele af Arbeidet, kan jeg herved erklære, at jeg ikke har noget derimod, da jeg endog ofte har ønsket, at dette maatte skee, eftersom det uden Tvivl vilde være gavnligt, at Publikum snart kunde faae nogen Kundskab om hvad der er gjort for denne Sag. Men ligesom jeg antager, at der for nærværende Tid ikke burde udkomme mere end en liden Deel af Værket eller nogle af de mest interessante Stykker af samme saaledes maa jeg ogsaa bemærke, at jeg selv ikke endnu er tilfreds med Arbeidet i sin Heelhed eller anseer det for fuldendt i sin nærværende Skikkelse
 
I den Tid, som er forløben siden Skriftet blev indsendt, har jeg ved nærmere Eftertanke fundet flere Forandringer og Rettelser fornødne, saa at jeg allerede har deels fuldendt deels forberedet en Omarbeidelse af flere Dele af Værket. Med Forbigaaelse af adskillige mindre Stykker, som jeg ikke længere er tilfreds med, vil jeg her nævne de enkelte Afdelinger, som jeg finder at trænge noget til Forbedring.
 
Afsnittet om Bogstavforandring kan indrettes paa en bedre Maade og forøges med en Oversigt af Bogstavforandringerne imellem Dialekterne indbyrdes. Denne Oversigt (hvortil et Udkast allerede er færdigt) vilde tjene til megen Oplysning om Ordenes vigtigste Form og om adskillige dunkle Ords Oprindelse. Afdelingen om Orddannelsen og især om Afledningen forekommer mig i sin nuværende Form meget tør og ufrugtbar, saa at en mulig Forbedring synes høist ønskelig; jeg har tænkt at omarbeide den saaledes, at Udviklingen kan rette sig efter Begrebernes Orden, istedetfor Endelsernes. De Kjønsregler, som grunde sig paa Betydningen, trænge til nogen Forbedring, som jeg ogsaa senere har arbeidet paa. Den fjerde Deel eller Ordføiningslæren ansaae jeg allerede ved Skriftets Fuldendelse som den uheldigste Deel af det hele Arbeide, og den vil i flere Dele vorde omarbeidet
 
Angaaende den særskilt medfølgende Plan for Ordbogen maa bemærkes, at jeg finder mange Punkter i samme, som bør rettes og forbedres; jeg ønsker derfor ikke at den skulde udkomme heelt, men vel en Deel af samme, der nærmere kunde oplyse den medfølgende lexikalske Prøve, maatte ledsage denne. Hvad bemeldte Prøve angaaer, da skulde jeg være vel tilfreds med, at denne blev trykt heel og holden, ikke fordi jeg anseer den for fuldkommen, men fordi den forestiller den Deel af Arbeidet, som baade er vigtigst og vanskeligst, og saaledes trænger mest til Prøvelse. Det kan ved denne Leilighed anføres, at jeg nylig har udfærdiget en omarbeidet og meget forøget Plan for Ordbogens Indretning, tilligemed et Par mere omfattende Prøver paa Ordbogen, hvilke jeg vilde have til at forevise En og Anden, som maatte interessere sig for Sagen, især naar jeg skulde komme til Christiania.
 
Idet jeg herved giver mig den Frihed at tilstille Dem disse Bemærkninger, maa jeg bede om Undskyldning, dersom disse tilfældigviis ikke maatte vedkomme  eller træffe sammen med Deres Plan med Hensyn til Offentliggjørelse; hvorhos jeg ellers uforbeholdent henstiller Sagen til Deres egen Afgjørelse
 
Næs i Hallingdal 26de Juni 1845
Iver Aasen
 
-
 
Merknad Reidar Djupedal :
Originalen i VS er no ikkje på plass, men vart for om lag 20 år sidan avskriven av Asbjørn Øverås, og er av denne prenta i Øverås s. 3940. Hans prenta tekst ligg til grunn for Br. nr. 86, men teksta er jamførd med avskrift i Kopibok nr. 33, og nokre prentefeil m.m. er retta i samsvar med teksta i den.
 
Bugge får dette brevet på ei tid då han var mykje oppteken. Han stod dessutan på reisefot. I brevmargen har han skrive: «Kjære S[chwach]! I sidste Stund beder jeg Dig fortfare i mit Navn med dette efter Dit bedste Skjøn. Jeg faaer umulig Tid dertil, og det maa gjøres. Du har ligesaa god Forstand derpaa som jeg. Lev vel! Din F. B.» (sitert i Øverås s. 40). Aasen kom sjølv til å greia med denne saka då han seinare kom til Trondheim (jfr. merknad til Br. nr. 91).
 
 forøget Plan] «Plan for Indretningen af en norsk Ordbog», ferdig i mai 1845, og inndelt i 27 punkt. Til dette kjem ei ordboksprøve.
 
 
Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008