124 Lars Barstad, 4.4.1850

Til Hr. Barstad.
 
Jeg har allerede længe forsømt at svare paa dit meget kjærkomne Brev af 10de Febr. for hvilket jeg takker forbindtligst. Det var mig meget kjært at faae vide, at du var kommen hjem og i god Rolighed, da jeg siden din Afreise herfra ikke havde hørt nogen Ting, og havde netop i Sinde at skrive til Sdm. og udspørge hvor det var blevet af dig. De Efterretninger hjemmefra, som dit Brev indeholdt var mig meget kjærkomne, da det nu er saa yderst sjelden at jeg faar høre noget fra den Kant, hvilket egentlig er min egen Skyld, da jeg ikke skriver selv og altsaa ikke kan vente at faae nogen Skrivelse.
 
Hvad nu mig selv angaaer, da har [jeg] kun saare lidet at skrive. Jeg sidder og slæber med min Ordbog, som jeg har gjort i mange Aar; imidlertid er det dog nu kommet saa langt at jeg som man siger "seer i Enden". Jeg er færdig med Texten og holder nu paa med nogle Tillæg og en Fortale. Bogen vil være færdig fra Trykken i Mai Maaned, og saaledes er jeg da den Møie kvit. Siden tænker jeg at gjøre en Reise til Sdm. og Trondhjem, men hvad Tid kan jeg endnu ikke sige; jeg er heller ikke ret bestemt paa om jeg skal slaae mig til Ro paa Nordsiden eller reise tilbage i Høsten.
 
Jeg har siden i Høst boet paa det Værelse, som mine forrige Naboer Jensen, Hansen og Compagnie havde i Besiddelse. Om disse samme gode Mænd veed jeg nu saa godt som intet, da jeg paa lang Tid ikke har truffet nogen af dem, nogle af dem ere endog som det synes, blevne usynlige enten det nu er ved Bortreise eller ved at holde sig i Skjul for visse slemme Mennesker f. Ex. Creditorers Efterstræbelser. Angaaende vor e søndmørske Bekjendte, da er det meste ved det gamle. Udvig synes at befinde sig meget vel, han boer nu ude paa Observatoriet, hvor han har havt en liden Bestilling og paa Grund deraf visse beleilige Conditioner. B. Aakre boer paa Landet og er nu sjelden i Byen, sidst jeg traf ham var i Markedstiden, han fortalte da at hans Kone nylig var lykkelig fremkommen med en Datter. Om hans Bog hører jeg intet. Daa'erne boe nu noksaa bekvemt i Brogaden hos deres Søster, som i sidste Høst flyttede ind til Byen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. - /paa/  [kommen<] ~ komen  endnu / ikke / sige Frå L. B. er det brev 5. mars, 13. april og 8. juli 1849, og 10. febr. 1850 (utdrag frå dette brevet er prenta i «Møre» 1950, 4. juli, inneheld ymist nytt om bygningar, folk og tilhøve i Volda).
 
Om L. B. jfr. merknad til Br. nr. 107.
 
- Jensen, Hansen og Compagnie] visstnok nokre studentar. I brev frå Schwach 6. apr. 1848 er det helsing til Aasens «Medlogerende Cand. Hansen».
 
 Observatoriet] på Drammensvegen, bygt 1833, styrar var prof. Chr. Hansteen.  Markedstiden] var d. å. i Oslo i veka frå 5. febr.
 
 Bog] jfr. Br. nr. 116 og merknad til Br. nr. 89.
 
 Daa'erne] Ludvig og Henrik Daae budde hjå syster si, Margreta Zwilgmeyer (jfr. merknad til Br. nr. 22). Mannen, Peter Gustav Zwilgmeyer (18131887) var i åra 184951 kopist i Justisdepartementet, vart seinare justissekr. i Trh., og 186078 byfut i Risøyr, seinare busett i Oslo (jfr. merknad til Br. nr. 22). I. Aa. var stundom på gjesting hjå dei.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008