126 Vitskapsselskapet, 14.5.1850

Til Directionen for det kgl. norske Videnskabs Selskab i Trondhjem.
 
Den ærede Direction har formodentlig længe ventet, at min Ordbog skulde blive færdig fra Trykken, da der nu er en temmelig lang Tid forløben, siden Trykningen af samme blev paabegyndt. Jeg havde heller ikke tænkt, at dette Arbeid skulde blive saa langvarigt, som det virkelig er blevet; men jeg har alligevel ikke formaaet at affærdige Arbeidet hurtigere end skeet er, da det, uagtet al vedholdende Flid, har gaaet saa seent med Reenskrivningen og Gjennemsynet, at man flere Gange har maattet standse med Trykningen, for at jeg kunde komme noget i Forveien med Manuskriptet. Imidlertid er Arbeidet nu saavidt fremskredet, at man om en Maaneds Tid kan vente at faae det færdigt fra Trykken. Manuskriptet til Slutningen af Bogen er saa godt som færdigt, og Fortalen er forsaavidt færdig, at der kun behøves en ny Reenskrivning, som forhaabentlig ikke vil medtage nogen lang Tid. Der er til denne Tid trykt 37 Ark, og det Følgende vil udgjøre omtrent 3 Ark foruden Fortalen, som kommer til at optage eet Ark. Bogen vil saaledes, foruden Fortalen, udgjøre 40 Ark, hvoraf det sidste vil fordetmeste optages af Tillægg og Anmærkninger, som efterhaanden ere tilkomne under Bogens Trykning. Fortalen bestaaer for det meste af en Udvikling af den Plan, som er fulgt ved Ordenes Behandling og Skrivemaade; den vil saaledes i det Væsentlige gaae ud paa det samme som den foreløbige Plan, der er trykt i det sidste Hefte af Selskabets Skrifter. Angaaende Titelen har jeg tænkt, at den skulde lyde saaledes: "Ordbog over det norske Folkesprog, af I . . . A . . . Udgivet paa det kgl. norske Videnskabs-Selskabs Bekostning." Efter Ordet "Folkesprog" kunde man maaskee tilføie de Ord: "eller norsk-dansk Lexikon"; dog troer jeg ikke, at dette er nødvendigt.
 
Jeg har troet at burde give den ærede Direction en foreløbig Underretning herom, for at Directionen nu i Mellemtiden kan have Anledning til at fatte en nærmere Bestemmelse angaaende Oplaget og om hvorvidt en Forsendelse til Trondhjem skal finde Sted, med hvad mere som kunde ansees nødvendigt at afgjøre i denne Sag, hvorom jeg saaledes haaber i sin Tid at blive underrettet. Dersom den ærede Direction skulde have noget at erindre ved det anførte Forslag til Bogens Titel eller ved Planen for Fortalen, maatte jeg udbede mig en Underretning herom inden en Maaneds Tid, da Titel-Arket eller Fortalen antages at kunne blive færdigt inden tre eller fire Uger. Min Adresse er som forhen: Bogbinder Sauerzapf's Gaard, Øvre Slotsgade, No. 5.
 
Christiania den 14de Mai 1850.
Ærbødigst
I. Aasen.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. VS ms. fol. 544, jr. nr. 64/1850, omframt avskrift i Kopibok nr. 48, og serskild kladd.
 
- I svarbrev (avskrift i Kopibok nr. 49) 5. juni 1850 (underskrive av Bugge, Petersen og Berg) heiter det at dir. «Intet i det Væsentlige har at erindre mod den i Forslag bragte Titel» «ligesom Directionen ogsaa bifalder den af Dem fremsatte Plan for Bogens Fortale. Imidlertid skulde dog Directionen ansee det for mere passende og mere overeensstemmende med Sagens rette Forhold, at det kom til at hedde: Udgivet efter det kongl. Norske Videnskabs-Selskabs Foranstaltning og paa dets Bekostning.» Dette vart og ståande på titelbladet.
 
Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008