127 Vitskapsselskapet, 14.6.1850

Til Directionen for det kgl. norske Videnskabs-Selskab.
 
Den ærede Directions Skrivelse af 5te dennes har jeg med sidste Post modtaget. Anmærkningen paa Titelbladet af Ordbogen er bleven forandret i Overeensstemmelse med Directionens Forslag, da jeg ogsaa fandt denne Form at være rigtigere, saasnart jeg var bleven opmærksom derpaa. Fortalen er allerede sat i Trykkeriet, og Korrekturen deraf er nu under Behandling. Bogen vil saaledes om nogle faa Dage være færdig fra Bogtrykkeriet.
 
Udsalgsprisen kunde maaskee bestemmes til 1 Spd 60 s. eller 1 Spd 72 s. pr. Expl. stivt heftet, da det formodentlig er Selskabets Hensigt at sætte Prisen saa lav som muligt. Forøvrigt imødesees en nærmere Bestemmelse, førend noget videre i denne Sag foretages.
 
Christiania den 14de Juni 1850.
 
Ærbødigst
I. Aasen.
 
Utanpå: Til/Det kgl. norske Videnskabs-Selskab/i/Trondhjem.
Betalt.
Poststempel: Christiania 14. 6. 1850.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. i VS ms. fol. 544, jr. nr. 89/1850, omframt avskrift i Kopibok nr. 50, og serskild kladd.
 
- I brev frå VS 28. juni (avskrift i Kopibok nr. 51), av I. Aa. «modtaget den 3die Juli» (underskrive av Bugge, Petersen og Berg), godkjenner dir. utsalsprisen og tingar seg 20 ekspl., av desse 5 ekspl. på «Skrivpapir», og bed Aa. røkja etter hjå bokhandlarane om dei vil «afkjøbe Selskabet Forlaget» og i så fall, få vita prisen for det. «Da Directionen naturligviis ikke kan ønske, at Selskabet lucrerer ved dette Foretagende, vil i ethvert Tilfælde det som kan erholdes mere end det gjorte Udlæg, tilfalde Dem, og forsaavidt ikke saa meget kan erholdes, eller netop kun saa meget, at de hafte Udgifter dækkes, forbeholder Directionen sig senere, naar Oplysning herom indkommer, at fatte Bestemmelse, om hvilken Qvotadeel af det for Forlaget erholdte Beløb der skal tilfalde Dem som Honorar».
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008