172 Christian Haldorsen, 8.11.1853

Til Kirkesanger Haldorsen i Eidsberg.
                                                                                                    8de Nov. 1853.
 
Om min Afreise fra Eidsberg. Standsning paa Heli og Færd igjennem Askim, Trygstad og Hø1and. Kom tilbage den ll te Okt. Har været sygelig indtil de sidste otte Dage. Boer endnu paa samme Sted og har reenskrevet mine Samlinger.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd i NFS Aasen, pk. 5,6.
 
- Aa. gjesta C. H. på Skaltorp frå 6. til 29. sept. der han gjekk gjennom Wilse: «Norsk Ordbog» og fekk tilleggsopplysningar av C. H.
 
Christian Haldorsen (180467), frå 1821 lærar i Tyfjerdingen skule, Eidsberg, frå 1836 lærar ved den fyrste faste skulen, klokkar i Eidsberg 183361, frå 1843 busett på Skaltorp. Det er tradisjon i Eidsberg om at I. Aa. vitja C. H.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band I. Oslo, Samlaget 1957. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2008