273 Tobias O.B. Knudsen, 19.2.1867

                                                                                                19de Febr. 1867.
Til Kjøbmand T. O. B. Knudsen i Aalesund.
 
Paa Deres Spørgsmaal om vor gamle Bekjendt B. Aakre, kan jeg i Korthed svare, at han boer paa Landet her i Nærheden og kun en to el. tre Mile fra Byen, men at det alligevel er lidet som jeg i den seneste Tid veed om ham, da jeg kun sjelden træffer til at finde ham. I de første Aar da jeg var her, havde jeg derimod meget Kjendskab med ham. Han kom just da tilbage fra sit Ophold i Sverige og begyndte at drive Forretninger som Dyrlæge her i Byen. Paa denne Tid traf vi ofte sammen, og nogle andre Søndmøringer, hvoriblandt Jokum Andersen og Sagfører Barstad, havde saavidt jeg mindes ogsaa noget Kjendskab til ham. Han giftede sig ogsaa her i Byen, men en kort Tid senere flyttede han ud paa Landet herfra, idet han fik en Dyrlægepost i Aas Præstegjeld i Nærheden af Drøbak, og der har han siden opholdt sig. Jeg har ikke kommet til at besøge ham og mindes ikke engang Navnet paa Gaarden hvor han boer; imidlertid har jeg af og til truffet ham, naar han har været inde i Byen; men det har været saa sjelden, at der baade har gaaet et Aar og to imellem. Sidste Gang jeg traf ham, var i Fjor Vaar, da Storthingsmændene var her; da var han inde hos mig, og samme Dag traf jeg ham ogsaa hos Morits Aarflot. Det har nok ofte været smaat og armodsligt med ham, imidlertid har jeg hørt, at han i den seneste Tid skal staae sig noget bedre, og at han skal være meget afholdt af Folket i hans Naboskab, saa at de have hjulpet ham til at bygge sig et Huus og desuden ogsaa have viist ham Velvillie i flere Maader. Ellers forholder [han] sig rolig paa Stedet, og om han end er kvik og lystig ligesom før, er han dog ikke saa fuld af Paafund som i gamle Dage. Men som sagt, det er nu saa sjelden jeg træffer ham, at jeg ikke veed synderlig meget at fortælle.
 
En anden Bekjendt, som De nævnte i Brevet, J. Velle, boer her i Byen og har en Lærerpost ved en af vore Skoler. Han har allerede en liden Familie. Han kom først til Byen, efterat Aakre var flyttet herfra.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd og utkast. - Paa [etc] ~ [i m.:] /Til Svar/ - svare ~ [i m.:] /meddele/ - /paa Landet/ - Han .... flyttede ~ [var. i. m. ÷] - /ud paa Landet/ - /i Aas Præstegjeld/ ~ - /i flere Maader/ - /flere/ ~ andre - Ellers .... fortælle[.] ~ [var. i m. ÷]
 
- Den 21. jan. bed T. K. om opplysningar om Bernt Aakre og fortel samstundes om B. Aa.s ungdomsår og gjev att fleire soger om han. «Jeg havde den Ære i sin Tid at læse ABC med Cap. L. Daaes Smaapiger, Nicoline, Susanne og Margrethe. De kom efter mig der. Min Morbroder, Fourer Strømsem [dvs. Straumsheim], fortalte ofte om, hvilken Opsigt De allerede den Tid havde gjort og gjorde som Videnskabselsker. (Han var undertiden i Huset og skrev for Capteinen.)» Til sist fortel T. K. ymist om seg sjølv.
 
- Den 19. mars 1867 takkar T. K. for brev, og den 8. okt. 1871 bed han I. Aa. halda «vedlagte mit Blad, om det udkommer». «I disse skrivende Tider, skal nu ogsaa jeg forsøge mig som Blad­udgiver» [bladet kom ikkje, sjå elles om Ålesundsaviser i «Sunnmørsp.» 1957, nr. 279].
 
- Den 5.aug. 1893 ynskjer T. K. til lukke med 80-årsdagen og fortel eit og anna om seg sjølv. Son hans, Kristofer, som råka I. Aa. hjå Johs. Welle, har fortalt «saa ofte, hvor hyggelig og morsom De var, han vil aldrig glemme det». 
 
- Tobias Olaus Bertanus Knudsen (1816-1901), huslærar og kontorist fleire stader, 1846-69 kjøpmann i Ålesund (sjå «Aalesund Handelsforenings Medlemsblad«, 1952 nr 11 og «Møre» 1948, 20. mars).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009