277 Jakob Kobberstad, 1.6.1867

Til Hr. Kobberstad.
 
Efter at have modtaget Deres Brev, ang aaendeHr. Rise og hans Ønske om at komme til Eckersbergs Malerskole, har jeg været ude og forespurgt mig om Leiligheden ved denne Skole; men som det synes, have vi kommet paa en ubeleilig Tid, saa at der for Øieblikket ikke er noget videre [at] udrette. Eckersberg selv er nemlig paa denne Tid ved Udstillingen i Paris og ventes ikke hjem, før om en Maaned eller saa omtrent. Desuden fik jeg ogsaa den Besked, at der nu for Tiden ikke er nogen Plads ledig ved Skolen, og at det endog er tvivlsomt, om der bliver nogen Plads til Høsten. Dette var en slem Ting, da der saaledes ikke bliver Leilighed til at søge det Stipendium, som De har omtalt i Brevet. Det første Forsøg har altsaa ikke ført til noget. Jeg har talt herom med Joh. Velle, som pleier at vide god Besked om disse Skoler, og han synes da ogsaa, at det nu er bedst at vente nogen Tid. Rigtignok er her ogsaa Tegneskoler, hvor man kan drive det temmelig vidt; men dette vilde da kun være en Begyndelse, og desuden vilde det ikke være raadeligt for en ubemidlet Person at komme hertil, med mindre han var vis paa at faae en Bestilling, som kunde give lidt at leve af. Jeg veed saaledes nu intet videre at foretage end kun at meddele Dem denne Underretning; da jeg imidlertid seer af Deres Brev, at det ikke haster med at sende Rises Tegninger tilbage, saa er det vel bedst, at jeg beholder disse i Forvaring, indtil Eck ersbergkommer hjem, og saa kan jeg da faae tale med ham selv derom og saaledes faae høre, om der kunde blive nogen Udvei eller ikke.
 
Maaskee kommer jeg til at gjøre en Reise ud paa Landet men dette bliver da ikke før langt ud paa Sommeren, og ialfald vil det ikke blive nogen lang Fraværelse.
 
Jeg beder at hilse R. Aarflot, da jeg ikke nu faar Leilighed til at svare paa hans Brev. Vær ogsaa selv hjertelig hilset.
 
Christiania den 1ste Juni 1867.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd, ein eldre kladd og eit utkast. - som det synes ~ [var. i m. ÷] - /Det .... noget/ - [da<] ~ Da - /da jeg .... Fra­værelse/ ~ [hkl ÷] 
 
- Den 20. mai 1867 fortel J. K. (frå Volda) om Rasofiel Rise som er ferdig med lærarskulen og gjerne vil verta målar, og gjer greie for R. R.s arbeid og framgang.
 
- Den 21. mai 1867 bed Rasmus Aarflot I. Aa. gå i KD og tala R. R.s sak så han kan få Schäffers legat som han søkjer.
 
- Rasofiel Rise (1844 -1929) lærar i Hareid (sjå m. a. SS 1948, s. 461 ff., «Sunnmørsposten» 1924, 30. april, «Frå bre til Breisund«, 1957, s. 13 ff.), komponist, har sett tone til fleire Aasen-dikt.
 
- Malerskole] Johan Fredrik Eckersberg (1822-1870) skipa 1859 ein statsstødd målarskule som seinare heldt fram under Morten Müller og Knud Bergslien (i 1877 gjekk R. R. ei tid der).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009