279 Jakob Kobberstad, 16.9.1867

                                                                                                16de Sept. 1867.
Til Hr. Kobberstad.
 
Det kom til at drage noget utrolig længe førend jeg fik Leilighed til at udføre mit Ærinde angaaende Hr. Rise og hans Ønske om at komme i Malerskolen; men endelig er det dog skeet, og jeg faar saaledes meddele Dem den Besked, som jeg har faaet, omendskjønt denne Besked ikke var saa ganske efter Ønske.
 
Da jeg først skulde opsøge Hr. Eckersberg var han just udenlands og skulde blive borte i lang Tid. Da jeg senere spurgte efter ham, var han rigtignok tilbagekommen, men han boede ikke i Byen og skulde ellers være ude paa Reiser i Fjeldbygderne. Senere var jeg selv ogsaa en Tid ude paa Reise, og da jeg kom tilbage, fik jeg vide, at Eckersberg ikke havde noget Ophold i Byen, men kun kom herind en og anden Dag for et kort Δrinde, forøvrigt skulde han boe i Sandvigen lidt over en Miil herfra, og ellers ofte være ude paa Reiser. Der var saaledes ikke bedre Raad end at reise til Sandvigen, og did reiste jeg da ogsaa en Dag, men uheldigviis var E ckersbergnetop ude paa en Reise og skulde blive borte i flere Dage. Strax efter fik jeg see i Bladene, at en ledig Plads ved Malerskolen var averteret længe forud, og nu blev jeg reent forskrækket og troede, at jeg allerede havde forspildt min Sag ved Forsinkelse. Saaledes lagde jeg atter afsted til Sandvigen og var nu endelig saa heldig at træffe E ckersbergog forevise ham de tilsendte Tegninger. Her fik jeg da at vide, at der egentlig ikke var noget forsømt; der var endnu god Tid til at melde sig; men alligevel var der for Øieblikket visse Vanskeligheder for at komme ind paa Malerskolen, da man allerede længe havde kjendt flere Ansøgere med udmærkede Talenter.
 
Som jeg nu hører, er det kun meget faa Elever, som denne Skole optager, og dette skal da kun være saadanne, som have usædvanlige Anlæg og som allerede ere komne noget vidt i Kunsten. Nu er der rigtignok nylig bleven en Friplads ledig; men denne Plads er allerede i forrige Aar bleven efterspurgt af to (eller flere) Personer som ere usædvanlig flinke og have givet saa gode Prøver, at der for en mere uøvet Begynder ikke er nogen Udsigt til at kunne kappes med dem.
 
Eckersberg gjennemsaae Rises Tegninger med megen Opmærksomhed; men han syntes at ville have noget andet end hvad han her fandt. De fineste Tegninger som jeg troede skulde gjøre det bedste Indtryk, satte han kun liden Priis paa, idet han meente, at dette kun var Eftertegninger, som rigtignok viste et "godt Øie for Formen" og en stor Nøiagtighed i de enkelte Smaating, men ikke gav nogen Anledning til at bedømme, om Manden har Talenter til noget nyt og selvstændigt Arbeide. Han vilde egentlig kun see Originaltegninger, Billeder af Naturen, Grupper af Dyr eller Mennesker og deslige, da slige Tegninger, om endog noget ufuldkomne, ofte vilde give bedre Mærke paa Talentet end den taalmodigste Udførelse af alle smaa Enkeltheder, f. Ex. i et Blad eller en Blomst. Som mig synes, tog han Tingen noget for strengt; men efter hans egne Yttringer kan jeg nok forklare mig hans Grund dertil. Han vilde nemlig ikke raade nogen til at slaae ind paa denne Vei uden særdeles gunstige Omstændigheder, da Arbeidet giver et saa daarligt Levebrød, at der ikke er andet end Nød og Trængsel at vente af det. Han havde selv ofte angret paa at have valgt sig denne Levevei, og tillige havde han havt den Δrgrelse at see flere unge Personer, som havde gjort en god Begyndelse og givet store Forhaabninger, men som siden tabte Modet og sloge sig til Skjødesløshed, saa at der blev intet af dem. Hvad nu denne Mand angaar, da vilde han meget fraraade, at han skulde opgive den Stilling, han kunde have hjemme, eller tage de smaa Midler, han kan have erhvervet sig, for at opoffre sig for Malerkunsten. Hvis han derimod kunde faa sig en anden Bestilling i denne By eller andensteds, saa at han kunde have ordentligt Udkomme og derhos have Adgang til en Tegneskole, da vilde dette netop være den bedste Leilighed for ham til at følge sin Tilbøielighed og udvikle sine Anlæg uden nogen Skade.
 
Dette var altsaa den Besked som jeg fik. Jeg forstaar mig kun lidet paa disse Ting og veed ikke rigtigt, hvad som nu skulde være det bedste Raad. Men dersom Hr. Rise fremdeles skulde have den samme urokkelige Lyst til Kunsten, da skulde han for det første ikke henvende sig til en Skole, som gjør saa overmaade store Fordringer til sine Elever; derimod skulde han hellere tænke paa en af Tegneskolerne, hvor der er lettere Adgang og mindre Tab ifald man skulde være uheldig. Her i Byen er der nu altid god Leilighed ved den saakaldte kongelige Tegneskole, "kgl. Norske Tegne- og Kunstskole", hvor der gives fri Underviisning et Par Timer daglig om Vinteren; og desuden skal her ogsaa være flere gode Tegneskoler; men den store Uleilighed er, at han da maatte have en vis Bestilling el. et lidet Levebrød i Byen, og noget saadant vilde være meget vanskeligt at bekomme, da her er, som man siger, ti Hænder om enhver liden Bestilling som kan give noget at leve af. Hvorledes det kan være i Bergen eller andre Steder veed jeg mindre om.
 
Til Slutning maa jeg da bede om Undskyldning for at jeg blev saa seent færdig med min Udretning, og at jeg ikke var i Stand til at faa et mere tilfredsstillende Udfald deraf. Rises Tegninger skulde jeg vel nu have sendt tilbage med det samme; men maaskee det ikke haster saa meget dermed, og saa kunde det formodentlig falde beleiligere at sende dem med Dampbaad.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. - [Besked<] ~ Beskeed [jfr. nest siste avsnitt i brevet] - var han ~ [i m.:]/ (men han)/ - /en ledig Plads/ ~ Friplads - at havde forspildt ~ [var. i m. ÷] - /ikke/ - /(for Øieblikket)/ -/da man .... Talenter/ - [efterspurgt<] ~ efterspurt - /eller/ ~ og - /om endog .... ofte/ ~ [hkl ÷] - [taalmodigste<] ~ taalmodigst - /særdeles/ ~ - da /dette/ Arbeidet - havde han .... Begyndelse ~ [var. i m. ÷] - /som .... sig/ ~ [var. i m. og hkl ÷] - /have/ - den bedste Leilighed ~ [i m.:] /en god Leilighed/ - /Anlæg/ ~ Talenter - /henvende sig til/ ~ [hkl ÷] - /til/ -/Tab .... uheldig/ ~ [hkl ÷] - /«kgl .... Kunstskole»/ - /og desuden .... Tegneskoler,/ - [Tegneskoler;>] ~ Tegneskoler - /at jeg .... deraff.]/ ~ [hkl ÷]
 
- Jfr. Br. nr. 277 med merknader.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009