296 Arbeidsmelding for 1869, 15.1.1870

Til den kongelige norske Regjerings Departement for Kirke- og Underviisningsvæsenet.
 
Til Underretning om mit Arbeide med den fortsatte Undersøgelse af Folkesproget kan jeg herved i Korthed meddele, at jeg i det nu forløbne Aar har været stadig sysselsat med Udarbeidelsen af den forhen begyndte nye Ordbog, og at denne nu er paa en Maade færdig.
 
Ved forrige Aarsskifte var jeg kommen saa langt som til Midten af Bogstav S i denne Ordbog, og da saaledes en temmelig stor Deel endnu stod tilbage, ventede jeg ikke at blive færdig med Resten til Aarets Slutning. Imidlertid gik det lettere med denne sidste Deel end med det foregaaende, og da jeg ellers havde det Held, at Arbeidet altid kunde gaae jævnt og stadigt fremad, saa opnaade jeg alligevel at blive færdig med Slutningen til henimod Juletiden. Hvad som mest bidrog til dette Fremskridt i Arbeidet, var ellers det, at jeg ikke nu som i de foregaaende Aar kom til at foretage nogen Reise. Jeg syntes nemlig, at jeg ikke havde Tid til nogen saadan Standsning, da selv en meget kort Reise altid medfører en lang Afbrydelse i saadanne Arbeider, og desuden havde jeg denne Gang ikke noget bestemt Formaal for en Reise, da jeg nu kan sige, at jeg har omtrent lige meget at efterspørge i alle Distrikter, saa at jeg egentlig kunde behøve at reise over hele Landet, hvis der var Tid dertil. Men paa denne Maade vilde Arbeidet ikke komme til nogen Ende.
 
Imidlertid er Ordbogen ikke saa ganske færdig endda. Der er nemlig tilkommet en Mængde Ord, efterat Arbeidet var begyndt, saa at der altsaa bliver mange Tillæg at indføre, fornemmelig i Bogens første Deel, som allerede var udarbeidet for tre eller fire Aar siden. Desuden er ogsaa mange nye Oplysninger indhentede, som give Anledning til, at en og anden Forklaring maa forandres, og forøvrigt ville mange andre Slags Forbedringer blive nødvendige, for at det ene kan stemme overeens med det andet. Man kunde synes, at alle saadanne Tillæg og Forbedringer burde være forhen indførte paa sit Sted i Manuskriptet, efter hvert som de tilbød sig; men imidlertid har jeg dog ikke fundet dette tilraadeligt, fordi det altid var at forudsee, at der ogsaa senere kunde komme nye Oplysninger, som vilde kræve en Forandring i disse Tillæg, og at altsaa dette vilde medføre megen Uorden i Manuskriptet. Jeg anseer det saaledes som en Fordeel, at disse Tillæg og Forbedringer nu kunne blive indførte paa een Gang; men dette Arbeide vil da ogsaa udkræve nogen Tid, især hvis det hele skal indføres førend Trykningen begynder, hvilket dog ikke er saa ganske nødvendigt.
 
Foruden det Forraad af Ord, som jeg forhen har havt til Behandling, kommer der endnu ofte noget nyt fra en eller anden Side; og ligesom jeg i de foregaaende Aar har faaet adskillige Optegnelser til Benyttelse fra andre Samlere, saaledes har jeg ogsaa i det sidste Aar havt et Par saadanne Samlinger til Gjennemsyn, den ene fra Telemarken og flere Egne af Cand. Ross, den anden fra Gausdal af Hr. P. Bø. Om disse Optegnelser maa jeg imidlertid sige det samme som om nogle af de tidligere modtagne, nemlig at de have kommet for seent til at komme til fuld Benyttelse for mit Arbeide, da der nemlig vilde behøves mange nærmere Oplysninger, for at de skulde komme til fuld Anvendelse i Ordbogen. De Ord, som man har forefundet i en skreven Samling, ville meget let kunne misforstaaes, og desuden er det ofte Tilfældet med nogle af disse Samlinger, at Ordenes Forklaring enten mangler eller er betegnet som usikker. Jeg har saaledes ikke turdet benytte meget af saadanne meddeelte Optegnelser, idet jeg nødig vilde afvige fra min gamle Plan, som nemlig har været den, at jeg kun skulde optage hvad jeg havde hørt hos Almuen eller ialfald faaet nærmere bestemt og bekræftet. De tidligere modtagne Samlinger have været mig til megen Nytte, da jeg derved er kommen paa Spor efter mange gode Ord og ofte meget mere, end der var anført i Samlingen. De nyeste Samlinger kunde ogsaa komme til lignende Nytte, hvis der endnu var Tid og Leilighed til at indhente de nærmere Oplysninger i alle tvivlsomme Punkter; men Sagen er, at Arbeidet engang maa have en Ende, og at det hidtil bearbeidede Forraad engang bør komme for Lyset.
 
Med saadanne Ord, som jeg kun har forefundet i skrevne eller trykte Samlinger, havde jeg engang den Plan, at de skulde opstilles i en egen Række for at henstaae til nærmere Prøvelse, og at en saadan Samling maaskee burde indtages i Ordbogen som et Tillæg for sig selv. Men imidlertid maa nok denne Plan indtil videre opgives, og fornemmelig af den Grund, at Ordbogen derved vilde blive alt for stor. Mit færdige Manuskript til denne Bog udgjør noget over 3400 Sider, som rigtignok kun ere halvskrevne Sider (nemlig paa brækket Papir), men som dog efter et løseligt Skjøn kunne fylde en trykt Bog paa 70 Ark; og saa stor burde denne Ordbog ikke være. I Stedet for at lægge endnu mere til, burde jeg altsaa hellere søge at forkorte Indholdet overalt, hvor dette uden noget Tab lod sig gjøre. Og der er vistnok ogsaa megen Anledning til at forkorte Indholdet, især i Bogens første Deel, hvor jeg ofte har indført noget mere end det nødvendigste, idet jeg tænkte, at det senere vilde være en let Sag at udslette hvad der befandtes overflødigt. Der er saaledes mange Forklaringer, som vistnok ere for lange; der er mange Anmærkninger og Oversættelser, som ikke vare meget nødvendige; og der er adskillige Rækker af sammensatte Ord, som ere saa simple, at de godt kunne forstaaes uden nogen særskilt Forklaring. I saadanne Tilfælde vil altsaa en Sammentrængelse og Forkortning ikke være til nogen synderlig Skade. Nu er det rigtignok vanskeligt at gjøre sig noget bestemt Begreb om Bogens Størrelse, førend Trykningen er begyndt, eller førend man har seet, hvor mange skrevne Sider der ville gaae ind paa et trykt Ark; og det vil saaledes først senere vise sig, om nogen betydelig Forkortning i Manuskriptet bliver nødvendig. Men ialfald faar jeg være belavet paa at sammentrænge Indholdet saa meget som muligt; jeg har allerede længe havt en Formodning herom, og dette var da ogsaa en Grund til, at jeg helst vilde have det hele Manuskript færdigt, førend Trykningen begyndte.
 
Imidlertid faar jeg nu forsøge at gjøre Foranstaltninger til Bogens Trykning. Det er hidtil blevet udsat, fordi jeg først vilde indføre det forhen omtalte Tillæg i Begyndelsen af Bogen, for at man strax kunde have en fuld Oversigt af det Indhold, som vil komme paa de første Ark. Der kan maaskee endnu blive nogen Vanskelighed for at faae Bogen udgiven, da man ikke kan vente, at vore Boghandlere skulde være synderlig tilbøielige til at overtage Forlaget paa en saadan stor Bog; men imidlertid vil jeg dog i det længste haabe, at det maa lykkes at finde en Forlægger, og at det ikke skulde behøves at begjære nogen offentlig Understøttelse til dette Foretagende.
 
Det vil nu blive bekvemmest at udgive Bogen i Hefter paa 6 eller 8 Ark, da dette baade kan være til Fordeel for Afsætningen og tillige give Anledning til, at der fra en eller anden Kant kunde komme Forslag til Rettelser og Forbedringer, som siden kunde benyttes i et Tillæg i Slutningen af Bogen. For min egen Deel maa jeg ogsaa ansee det ønskeligt, at der saaledes ved Afslutningen af de enkelte Hefter kunde blive en liden Hvilestund i det anstrengende Arbeide, som forestaar, saavel med den endelige Forberedelse af Manuskriptet som med den besværlige Korrekturlæsning. Jeg vil kun ønske, at jeg maa være i Stand til at holde ud dermed, saa at Udbyttet af disse mange Aars Arbeide engang maatte komme for Lyset paa en nogenlunde ordentlig Maade.
 
Christiania den 15de Januar 1870.
 
Ærbødigst
I. Aasen.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Fotostat på UBO (jfr. merknad til Br. nr. 136) omframt avskrift i Kopibok II, og to kladdar.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009