297 Vitskapsselskapet, 19.4.1870

Til Directionen for det kgl. norske Videnskabers Selskab i Trondhjem.
 
Det vil formodentlig være den ærede Direction bekjendt, at jeg i de senere Aar har været sysselsat med at forberede en ny og forøget Udgave af den norske Ordbog, som for tyve Aar siden blev udgiven efter det kgl. norske Videnskabers-Selskabs Foranstaltning. Det nye Ordforraad, som efterhaanden kom for Dagen ved den fortsatte Undersøgelse af Folkesproget, voxede snart op til en saadan Størrelse, at det ikke længere syntes raadeligt at udgive det særskilt som et Tillæg til Ordbogen; og desuden viste det sig ogsaa, at Ordbogens eget Indhold behøvede en ny Bearbeidelse med en bedre Ordning og bedre Forklaring, saa at det egentlig vilde være bedst at skrive nyt Manuskript til den hele Bog. Jeg besluttede derfor at slaae det nye Stof sammen med det gamle og saaledes begynde paa en ny Bog, som jeg af visse Grunde helst vilde have fuldskreven og færdig, førend den blev leveret til Trykken.
 
Med dette Arbeide er jeg nu endelig bleven færdig. Rigtignok kommer der endnu adskilligt nyt Stof til, saa at der altid bliver enkelte Tillæg at indføre; men alligevel maa jeg dog engang slutte dermed, da det færdige Manuskript er blevet saa stort, at det efter et løseligt Skjøn vil fylde over 60 eller maaskee 70 Ark, medens derimod den forrige Udgave kun udgjorde 40 Ark.
 
Nogen Foranstaltning til Trykningen er endnu ikke gjort; men efter hvad jeg paa Forhaand har kunnet erfare, synes der at være Udsigt til, at en eller anden af Boghandlerne her paa Stedet vil overtage Forlaget af denne Udgave, saa at Bogen altsaa nu kan udgives uden nogen offentlig Understøttelse. Imidlertid vilde jeg dog foreløbig underrette Videnskabs-Selskabet herom for det Tilfælde, at den ærede Direction maaskee kunde have noget herved at bemærke.
 
Christiania den 19de April 1870.
 
Ærbødigst
I. Aasen.
 
Utanpå: Til/Directionen for det kgl. norske/Videnskabers Selskab/i/Trondhjem.
Poststempel: Christiania 19. 4. 1870.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Orig. i VS ms. fol. 544, jr. nr. 69/1870, omframt kladd.
 
- Den 14. mai 1870 svara Sven Mosling, sekr. i VS: «Jeg har herved at meddele Dem, at det kgl. norske Videnskabers-Selskabs Direktion med megen Glæde har modtaget Deres Meddelelse af 19de April om, at der vil udkomme et nyt og forøget Oplag af Deres Ordbog. Idet jeg fremfører Direktionens Tak for denne Meddelelse, har jeg tillige at meddele, at Direktionen intet har at bemærke i Anledning af Udgivelsen.»
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009