318 Arbeidsmelding for 1872, 20.1.1873

Til Den kongelige norske Regjerings Departement for Kirke- og Underviisningsvæsenet.
 
Til Underretning om mine Arbeider i det Aar, som nu er forløbet, siden jeg indsendte min forrige Beretning, kan jeg i Korthed sige, at jeg i al denne Tid har vært sysselsat med at affærdige den nye Ordbog, hvis Trykning allerede længe forhen var begyndt. Ved forrige Aarsskifte var omtrent Halvparten af denne Bog trykt, idet tre Hefter vare udkomne, og det fjerde saa godt som færdigt. Dette Hefte, som sluttede i Bogstav M, udkom da endelig i Februar Maaned; det femte Hefte kom ud i Mai, og det sjette i September. Det syvende Hefte, som rækker til Begyndelsen af Bogstav V, er nu ogsaa færdigt, skjønt det ikke kunde komme ud til Nytaars-Tid. Hvad der nu staar tilbage, er altsaa det ottende eller sidste Hefte med Tillæg og Fortale.
 
Da det nu er over to Aar, siden Trykningen af denne Bog begyndte,ville vistnok mange synes, at det har gaaet meget seent med dette Arbeide, og dertil kan man da ogsaa have nogen Grund. Noget seent maa det nu altid gaae med saadanne Bøger paa Grund af den særegne Formsætning; men der har desuden ogsaa været visse andre Aarsager til Forsinkelse. I Begyndelsen blev der Mangel paa Forraad af visse Slags Typer, som saaledes efterhaanden maatte anskaffes; og senere ere enkelte Standsninger indtraadte paa Grund af' Sætterens Sygdomsforfald. Vi have været saa heldige at have en udmærket flink Sætter; men han har i den senere Tid været sygelig og derfor maattet tage sig enkelte Hviletider; og paa Grund af denne Mands usædvanlige Dygtighed have vi ikke villet sætte nogen anden ved Siden af ham eller i Stedet for ham, saalænge som der var noget Haab om, at han selv kunde komme til at fuldføre Arbeidet.
 
For min egen Deel havde jeg vel gjerne villet, at det skulde gaae noget raskere med Trykningen; men imidlertid har jeg dog ogsaa havt en vis Fordeel af den indtrufne Forsinkelse, idet jeg nemlig har faaet bedre Tid til at udstyre Manuskriptet med de Forbedringer og Tillæg, som efterhaanden tilbød sig, og at indhente enkelte Oplysninger i visse Punkter, hvor jeg havde været i Tvivl om Ordenes virkelige Brug. Disse Eftersyn og Forbedringer have da ogsaa ganske optaget min Tid, medens Trykningen var i stadig Gang, og i de enkelte Mellemtider har jeg været sysselsat med Udkast til SlutningsTillæg og Fortale, saa at jeg ikke har kommet til at udrette noget mere, og ialfald ikke til at begynde paa noget nyt Arbeide.
 
Imidlertid er det da endelig kommet saa vidt, at det nu kun er et Slutningshefte, som mangler, og at der altsaa snart kan blive Ende paa dette langvarige Arbeide. Dette Hefte vil blive lidt mindre end de forrige, og i det hele vil Bogens Arketal blive lidt mindre, end som fra først af var paaregnet, hvilket nærmest grunder sig derpaa, at Formatet i denne Udgave er lidt større end i den forrige. Rigtignok vil der blive et Tillæg af Ord og Talemaader, som ere tilkomne, efterat Trykningen var begyndt; men dette Tillæg vil ikke blive meget stort, og maaskee vil det da lave sig saaledes med Fyldningen af de sidste Ark, at jeg faar Adgang til, som forhen paatænkt, at indføre et andet og særskilt Tillæg af saadanne Ord, som forefindes i ældre Skrifter og Ordsamlinger, men som jeg ellers ikke har faaet nogen narmere Oplysning om og derfor har anseet som usikkre. Disse Ord udgjøre rigtignok en stor Mængde; men mange af dem synes at have liden Grund, og mange have da ogsaa liden Betydning, saa at de indtil videre vel kunne forbigaaes. Det, som her skulde optages i det paatænkte Tillæg, skulde altsaa kun være et Udvalg af saadanne Ord, som kunne henregnes til de bedste eller mærkeligste iblandt den store Mængde.
 
Efter Afslutningen af dette Arbeide vil der da endelig blive Leilighed til at begynde paa noget andet. Det nærmeste Arbeide skulde nu være en dansk - norsk Ordbog som Sidestykke til den norsk-danske. En saadan Ordbog var allerede nævnt i den Arbeidsplan, som var mig forelagt af det norske Videnskabers Selskab i Aaret 1842, og senere har der da ogsaa fra flere Sider været yttret, at en saadan Bog nu blev mere og mere nødvendig; men alligevel har det altid forekommet mig, at det endnu var for tidligt at foretage et saadant Arbeide, da det norske Ordforraad endnu ikke kunde antages at være tilstrækkelig samlet og sammenstillet til en saadan Anvendelse, idet man hellere maatte formode, at der endnu manglede meget i Ordsamlingen og endog i de vigtigste Grupper af Ordene. Imidlertid har jeg dog allerede for flere Aar siden gjort et Slags Forarbeide til en saadan Ordbog, nemlig et Forsøg paa at ordne og sammenstille de norske Ord i visse Grupper efter de forskjellige Rækker af Begreber. Men dette var da ogsaa kun et Forsøg, og det viste sig senere, at min Plan for Ordningen ikke havde været saa ganske heldig; ialfald fik jeg et bedre Begreb om Tingen, da jeg senere blev bekjendt med et engelsk Værk af lignende Art, nemlig Roget's Thesaurus of English Words and Phrases. Ved Betragtning af denne righoldige Synonym-Samling kom jeg snart ind paa den Tanke, at min egen Samling ved en forandret Ordning og større Fuldstændighed kunde blive et meget nyttigt Arbeide, som baade i høi Grad vilde lette Udarbeidelsen af en Ordbog med norsk Forklaring, og tillige vel kunde udgives særskilt til Brug for dem, som vilde foretage en videre Granskning af Sproget. Vistnok maa man vel indrømme, at det norske Ordforraad endnu ikke kan være fuldstændig samlet, og at mangt et betydningsfuldt Ord endnu ikke er blevet optegnet; men ialfald ere vi dog nu komne meget nærmere til Fuldstændighed, end som for nogle Aar siden var Tilfældet. Jeg agter derfor at foretage en ny Ordning og ny Udfyldning af den ovennævnte Sammenstilling af Ordene, hvilket nu kan blive et temmelig let Arbeide, da det nemlig hører til de Sager, som ikke behøve nogen egentlig Udarbeidelse og altsaa ikke optage synderlig lang Tid. Og ved Siden deraf har jeg ogsaa tænkt paa at gjøre Udkast til den dansk - norske Ordbog, dog kun i et mindre Omfang og uden at lægge an paa nogen stor Udførlighed.
 
Forøvrigt er der ogsaa flere mindre Arbeider, som forhen have været paatænkte, og som nu kunde udføres med større Lethed, saasom en forbedret Udgave af de norske Ordsprog, og en forøget Udgave af Registeret over norske Personsnavne, med mere af lignende Art. Men hvad der nu først skulde foretages af disse Sager, er endnu ikke saa ganske afgjort. Efter at jeg nu har anvendt saa mange Aar paa et Par store og vidtløftige Skrifter, har jeg ikke længere nogen Lyst til at begynde paa noget lignende stort Arbeide, som maaskee ikke kunde blive fuldført og altsaa vilde være til liden Nytte; derimod vilde jeg nok finde Fornøielse i at forsøge med et eller andet mindre Skrift, som kunde fuldføres paa nogenlunde kort Tid og tillige blive mere passende til Udbredelse blandt Almuesfolk i Landet. Og derved kunde jeg da ogsaa faae et gammelt Ønske opfyldt, nemlig dette, at jeg dog engang maatte faae Leilighed til at skrive noget, som kunde være til Oplysning eller Fornøielse for Almuen.
 
Christiania den 20de Januar 1873.
 
Ærbødigst
I. Aasen  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Fotostatkopi på UBO (jfr. merknad til Br. nr. 136), omframt avskrift i Kopibok II, nr. 28. 
 
- Arbeidsplan] brev frå VS 26. aug. 1842, jfr. merknad til Br. nr. 37.
 
- Thesaurus] «Thesaurus of English Words and Phrases, by Peter Mark Roget», 1852, og seinare i mange utgåver.
 
- Prenta arbeid frå 1872 er: « Endnu lidt om Udgivelsen af Munch's Skrifter», anonymt prenta i «Aftenbladet» 1872, nr. 158, 10. juli (sjå «Tillegg nr. 2»).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009