342 Helge Væringsaasen, 14.4.1877

Til H. Væringsaasen.
 
Det paatænkte nye Blad i Landsmaalet har jeg først nylig hørt omtale, og i sidste Nummer af Dagbladet er det da ogsaa nævnt; imidlertid har jeg endnu ikke seet nogen Indbydelse til Subskription derpaa. Imidlertid troer jeg dog, at dette er et Foretagende, som man kan vente sig noget godt af. Student A. Garborg er en ganske ung Mand og, saavidt jeg veed, en Bondesøn fra Jæderen; men det er en Mand med usædvanlige gode Evner og tillige med varm Interesse for Almuen og dens Sprog. Han ansees som Forfatter til nogle Stykker, som i den senere Tid have staaet i Aftenbladet med Mærket G, og disse Stykker have viist en Klarhed og Modenhed som man neppe skulde vente af et u ngtM enneske. Ved sidste Aarsmøde i det norske Samlag blev han valgt til Formand i dette Selskab i Stedet for Berner, som frabad sig Valget; og Bestyrerne for dette Selskab ere nu G arborg og Hølaas og Ross. Rigtignok har jeg endnu ikke seet noget skrevet i Landsm aaletaf G arborgog jeg veed altsaa ikke vist hvad Form eller Skrivemaade han vil vedtage for det nye Blad; men jeg formoder dog, at han vil hævde Sproget i en værdig og læselig Form og ikke opstille et saadant ulæseligt Herkemaal, som vi før have seet i Bladet "Fram" eller Oversættelsen af Heimskringla. Denne Tilstilling med Actietegning for et Blad, som man ikke har seet nogen Prøve paa, er rigtignok noget, som jeg ikke rigtig forstaar mig paa; men det maa da vel ogsaa have sin Grund; og ialfald vilde jeg ønske, at vi nu engang kunde faae see et godt Blad i Landsmaalet efter den lange Dvale, som har hersket efter at "Dølen" sovnede fra os.
 
Kristiania den 14 April 1877.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. Ingeborg Svenkerud, dtr. til H. V., har opplyst (1951) at brevet frå I. Aa. ikkje finst no. - imidlertid [etc.] ~ [var. i m. ÷] - /Imidlertid/ ~ - /Klarhed .... u. M./ ~ - /af G .... vist/ ~ fra G., og saaledes veed jeg ikke saa nøie - /en/ ~ - værdig - /og læselig Form/ ~ - /jeg .... paa/ ~
- H. V. skreiv i brev 10. apr. 1877 at han har teke mot «Indbydelse til Actietegning» i eit aksjelag som vil gje ut eit vekeblad, «Fedraheimen», som «stiller sig som væsentlig Opgave at arbeide for vort Folks Oplysning og Udvikling paa den hjemlige Nationalitets Grund». Bladet vil nytta «det norske Bondefolks eget Sprog», men ortografien «bliver dog Landsmaalet». «Hvis «Fedraheimen» kunde gjøre sig til almindelig Organ for den ny-norske Sprog- og Nationalitetsbevægelse» og man ved at støtte Aktietegningen tillige kunde have Sandsynlighed for at man støttede og muligens fremmede Sprogsagen, da skulle det være en Fornøielse at træde til. Da der imid­lertid anføres at «Redaktionen ledes (indtil videre anonymt) af «Indbydelsens Undertegner Student Arne Garborg», og dette er et for mig aldeles ukjendt Navn, saa haaber jeg at De, - for Sagens Skyld - vil undskylde at jeg er saa fri at bede om Deres Udtalelse og Formening angaaende denne Sag, thi hvis Arne Gar­borg skulle være Manden til at tage denne Sag paa sine Skuldre, da antager jeg at De kjender baade ham og dette paatænkte Foretagende.»
 
- Helge Væringsaasen (1836-1917), bonde og skogeigar, Elverum (sjå m. a. L. Eskeland: «Bønder», s. 34 ff.).
 
- nye Blad] «Fedraheimen. Eit Vikeblad aat det norske Folket», kom ut frå 6. okt. 1877 (program for bladet i nr. 1, sjå og R. Thesen: A. G., bd. 1, s. 214 ff.) var omtala i «Dagbladet» 1877, 14. april (sjå elles Thor M. Andersen: «Garborg-Litteratur 1866-1942», nr. 185). Om «Fedraheimen» sjå A. G. i «Den 17de Mai» 1916, nr. 1 og 3, og 1917, nr. 232. 
 
- Arne Garborg (1851-1924), formann i Det norske Samlaget 22. febr. 1877-3. april 1879.
 
- «Aftenbladet»] 20. og 23. mars 1877: «Prof. Joh. Storms «Verk over det norske Sprog» [av] G.
 
- Sjå svar frå J. Storm 23. og 24. mars. Sjå òg «Dagbl.» 4. april (sjå elles «Garborg-Litteratur» nr. 175).
 
- Andreas Hølaas (1832-1907), cand. jur. 1866, statsrevisor, seinare fut, formann i Det norske Samlaget 1879-87.
 
- «Fram. Maanas-Skrift te folkeleg Opplysing», 1872, red. O. Eng, O. J. Fjørtoft, L. Holst og H. I. Horst.
 
- «Heimskringla», omsett av Steinar Schjøtt, 1874-79.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009