346 Arbeidsmelding for 1877, 21.1.1878

Til den kgl. norske Regjerings Departement for Kirke- og Underviisningsvæsenet.
 
Til de Beretninger, som jeg i de foregaaende Aar har indsendt angaaende mine Arbeider til Fremme for Kundskaben om Folkesproget, skylder jeg nu at tilføie en Meddelelse om disse Arbeiders Gang i det sidst forløbne Aar.
 
I en foregaaende Beretning er det blevet omtalt, at jeg i nogen Tid havde syslet med at forberede en ny Udgave af en Afhandling om de norske Personsnavne, som engang var trykt i "Folkevennen" og som mange siden havde ønsket at see i en særskilt Udgave. Til Bearbeidelsen af denne Afhandling er ogsaa en stor Deel af det nu forløbne Aar blevet anvendt, og det har gaaet med dette som med flere foregaaende Arbeider, at det kom til at vare længere, end man skulde vente. Navnenes forskjellige Herkomst gav Anledning til mange nye Undersøgelser, og blandt andet blev der nogen Forlegenhed med adskillige fremmede Navne, som synes at have tilhørt visse Helgener eller Martyrer, hvorom nogen nærmere Oplysning var vanskelig at finde. Jeg syntes nemlig, at det vilde være nyttigt, om man i saadanne Tilfælde kunde paavise en historisk Person, som Navnet havde faaet sin største Anseelse fra; og i denne Hensigt har jeg da gjennemseet saa mange Helgen-Registre og Kalendarier, som jeg kunde faae fat paa. Og for det meste har jeg da ogsaa fundet saa megen Oplysning, som jeg for dette Øiemed behøvede, men alligevel blev der altid et og andet, som kom til at henstaae uden nogen Forklaring.
 
Imidlertid er da denne Bog bleven reenskreven til Trykning, og det var ogsaa Meningen, at den skulde være trykt inden Aarets Udgang; men da Bogens Afslutning først blev færdig noget seent paa Høsten, syntes jeg, at Haandskriftet gjerne kunde henlægges til efter Nytaar, da der maaskee kunde blive Leilighed til at gjøre en og anden Forbedring. Skjønt Bogens Indhold er meget kortfattet, synes den dog at ville udgjøre omtrent 6 eller 8 Ark trykt, og altsaa lidt mere, end som egentlig var tilsigtet. Den er deelt i tre Afdelinger, hvoraf den første indeholder et Register over de egentlig norske Navne, saavidt som de hidtil ere samlede, tilligemed endeel Bemærkninger om den gamle Navneskik og om Navnenes Betydning, med mere. Den anden Deel indeholder Registre over indkomne fremmede Navne med adskillige Bemærkninger dertil; og den tredie Deel er en kort Oversigt over nydannede eller uægte Navne, hvorefter Bogen slutter med nogle Bemærkninger om Navneskikken i det hele.
 
Dernæst har jeg ogsaa af og til syslet med et andet nødvendigt Arbeide, nemlig med at forberede en ny og forbedret Udgave af de norske Ordsprog. Disse Forberedelser have hidtil mest bestaaet i en Ordning af adskillige Tillæg til den forrige Samling og i visse foreløbige Planer for en ny Ordning af Ordsprogene. Den gamle Samling var nemlig ordnet i mange smaa Rækker eller Grupper efter Ordsprogenes Indhold; men endskjønt denne Ordning kan have visse Fordele, har den dog ogsaa adskillige Ulemper, hvoriblandt den, at det ofte er vanskeligt at vide, til hvilken Gruppe et vist Ordsprog skal henføres. Dertil kommer, at de nyere Ordsprogsamlinger fra Tydskland og flere Lande følge en anden Plan, nemlig et Slags alfabetisk Orden, saaledes at Ordsprogene ordnes efter Bogstaverne i det vigtigste eller mest betonede Ord i Sætningen. Dette har den Fordeel, at ethvert Ordsprog bliver lettere at finde, naar man vil opsøge det eller minde sig derpaa; og dermed følger da ogsaa, at Arbeidet med selve Ordningen paa denne Maade bliver noget lettere. En anden Fordeel er den, at der ved denne Ordning ikke er Anledning til nogen vilkaarlig Sammenstilling, da man her kun har at holde sig til selve Ordene i deres naturlige eller egentlige Betydning, medens man derimod ved en Ordning efter Ordsprogenes Mening helst kommer til at tænke paa en figurlig eller uegentlig Betydning, som imidlertid kan opfattes paa forskjellig Maade. Jeg er derfor nu mest tilbøielig til at opstille Ordsprogene saaledes, at deres vigtigste Ord komme til at staae i alfabetisk Orden. Rigtignok kommer jeg derved til at omskrive Samlingen; men det samme vilde jeg vel ogsaa blive nødt til, om jeg havde beholdt den gamle Ordning.
 
Et mindre Arbeide, som i senere Tid har været paatænkt, kunde maaskee ogsaa her omtales. For nogle Aar siden skrev jeg en Fortegnelse over norske Plantenavne, som da ogsaa blev trykt i Tidsskriftet "Budstikken". Senere har jeg en og anden Gang hørt et Ønske om, at denne Navnerække maatte blive særskilt udgiven; og det har tillige været omtalt, at der ogsaa burde være en lignende Fortegnelse over de norske Navne paa Dyr, Fugle og Fiske med mere, saa at vore hjemlige Navne for Dyr og Væxter saaledes kunde findes samlede i en Bog for sig selv. Dette kunde nu let lade sig gjøre og vilde vistnok ogsaa have sin Nytte. Imidlertid vilde der ved adskillige Dyrenavne blive nogen Uvished om, hvad det er for en Art i Natursystemet, som de rettest skulde henføres til. Der vilde altsaa behøves nogen Studering og Raadspørgsel for at komme til mere Vished herom, og paa Grund deraf maa dette Arbeide for det første udsættes til en senere Tid.
 
Derimod er der et større Arbeide, som har været længe paatænkt, og som formodentlig mange ville ansee som meget nødvendigt, nemlig et Forsøg til en dansk-norsk Ordbog, som Modstykke til den udkomne norsk-danske. Det var egentlig som et Forarbeide hertil, at jeg, strax efter at den sidste Ordbog var udkommen, foretog mig at opstille de norske Ord i en vis systematisk Ordning efter deres Begreb og Betydning. Denne Ordning, som allerede selv var et langvarigt Arbeide og som er nærmere omtalt i en tidligere Beretning, har siden henligget som Haandskrift uden nogen videre Bearbeidelse. Det har altid forekommet mig, at der endnu manglede noget i den norske Ordsamling, og at jeg endnu ikke var tilstrækkelig forberedt til at begynde paa Udarbeidelsen af den dansk-norske Ordbog. Men alligevel maa dog et Forsøg engang gjøres, og da et saadant Arbeide vilde falde mere vanskeligt for andre end for mig, saa vilde det ogsaa være ilde, om dette Forsøg skulde opsættes alt for længe. Jeg agter derfor at gjøre en Begyndelse dermed, saa snart jeg kan blive færdig med den nye Udgave af Ordsprogene.
 
Christiania den 21de Januar 1878.
 
Ærbødigst
Ivar Aasen.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Fotostat på UBO (jfr. merknad til Br. nr. 136), omframt avskrift i Kopibok II, nr. 33.
 
- Prenta arbeid i 1877 var: «Wörterbuch der ostfriesischen Sprache von J.ten Doornkat Koolman. Hermann Braams, Norden» (bokmelding) prenta i «Norsk Tidsskrift for Literatur», red. K. A. Winter-Hjelm, 2. årg., 1877 nr. 14. 7. nov., s. 230-32, (ms. var ferdig 24. okt.).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009