353 Olav Håkonson Semeleng, 3.3.1879

Til Hr. O. H. Semelinge.
 
Om Navnet Semelinge veed jeg intet videre, end at der paa et Par Steder i vore gamle Brevbøger (Diplomatarium norvegicum) findes et Navn, som synes at være det samme. Et Brev fra Aaret 1324 (Dipl. IV, 147) er skrevet "· Similengjom" og handler om Salget af en Gaard, som hedder Bø (uden nærmere Angivelse). Et andet Brev fra 1424 (Dipl. II, 506) er ogsaa skrevet "· Similengjom" og handler om Salget af Gaarden Kjos "i Hordins kirkjusÛkn · Valdrese". Paa begge Steder findes Navnet saaledes kun i en Dativform, som svarer til et Nominativ Similengjar. Den sidste Deel deraf er rimeligviis Ordet Eng; den første Deel er derimod dunkel. I den gamle Skalda (Snorra- Edda) finde vi simi, og simul, blandt Navnene paa en Oxe, og dette minder os da noget om Navnet "Simla" paa en Reenko (Hun-Reen), som i Østerdalen ogsaa hedder Sømmøl og Sumul. Dette kunde maaskee ogsaa lægges til Grund for et Gaardsnavn, ligedan som Reinlid, Reinskog, Reindal og lignende. Formodentlig har "Simil" været udtalt med aabent "i" (næsten som Semel), og dette kunde da ogsaa gaae over til Sømøl eller Sumul. Men dette er nu altsammen Gisning. Semelinge kunde maaskee rettere hedde Semeleng; imidlertid er det dog ikke meget forvansket, saaledes som f. Ex. "Hurum" for Hordin (Høri). Og saa er det da altid heldigt, at Navnet findes i gamle Dokumenter, saa at man dog har noget at rette sig efter.
 
Kristiania den 3die Marts 1879.
 
I. Aasen.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Prenta etter faksimile av originalbrevet i [Olav H. Semeleng:] «Similengjar. Gards- og ættesoge» [Bergen 1926], s. 2 (fyrste luten er serprent av Tids­skrift for Valdres Historielag, bd. 3, s. 49 ff.). Av brevet finst ein kladd. 
 
- Den 23. febr. 1879 spør O. H. S. kva gardsnamnet hans, «Semelinge» «er komet tå, og korleides eg no skulde skriva det um på norsk». Det heiter i bygdemålet «Summelængi» som nærast vert uttala «Summølængji». Namnet sitt, Ole Hågensen, har han for lenge sidan teke til å skriva Olav Håkonson.
 
- Olav Håkonson Semeleng (1863-1946), postfullmektig, frå 1913 i Bergen (sjå «Valdres» 1947, 8. febr.).
 
- Semelinge] sjå NG bd. IV, 2, s. 289 og 328.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009