356 Jacob Andersens Enke (Anton Heiberg), 12.7.1879

                                                                                                              12/7 79.
 
Til Andersens Boghandling i Trondhjem.
 
I Anledning af den modtagne Forespørgsel, om de norske Plantenavne i Budstikken af 1860, kan jeg meddele, at der i sin Tid blev taget endeel Separat-Aftryk af denne Navnefortegnelse, og at Budstikkens Udgivere, Schübeler og Asbjørnsen, have havt enkelte Exemplarer deraf at overlade til En og Anden ,som ønskede at have dem, medens derimod nogen særskilt Udgave for Boghandelen ikke har været paatænkt. Imidlertid har jeg længe tænkt paa at forfatte en lignende Fortegnelse over de norske Navne paa Dyr, Fugle, Fiske o.s.v. som ere bekjendte her i Landet, og saa tilføie disse Plantenavne som en anden Deel, saa at begge Dele tilsammen kunde udkomme som en Bog for sig selv. Men jeg har hidtil ikke faaet Tid til at foretage dette Arbeide; og da jeg endnu i nogen Tid vil være forhindret derfra ved andre Arbeider, saa veed jeg ikke at sige noget om, hvor snart denne Tanke kan komme til Udførelse.
 
Kristiania den 12te Juli 1879.
 
Ærbødigst I. A.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
- Den 3. juli 1879 spør bokhandlar Ant. Heiberg om NP er å få i handelen.
 
- Plantenavne] sjå merknad til Br. nr. 236. Det eks. som UBO eig, har påskrifta: «Til Universitets-Bibliotheket fra Schübeler».
 
- Nokre av serprenta av NP har eit serskilt register, paginert frå s. 33 til 54, med tilvisingar til sidetalet i serprentet.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009