368 Per Steinarson Nupen, 12.2.1880

                                                                                                    12 Febr. 1880
Til P. Nupen i Ørsten.
 
Det kom til at drage noget længe førend du fik noget Svar paa dit Brev, og den største Aarsag dertil er den, at jeg nu i en Maaneds Tid har havt noget mere end sædvanligt at stræve med. Jeg har nemlig nu endelig flyttet til et andet Sted i Byen, og derfor blev der da meget at gjøre med Indpakning og Udpakning og tilsidst allermest med at lede op igjen alle de Bøger og Papirer, som jeg snarest behøvede. Jeg har nu faaet Værelse i Holbergs Gade, No 35, altsaa et Stykke længer mod Vest eller ud imod Slottet, og saa har jeg det da noget mere rummeligt og bekvemt end paa det forrige Sted.
 
Jeg sender denne Gang 100 dl. og haaber, at det vil være til nogen Hjælp i den første Forlegenhed. Jeg kunde have sendt noget mere; men jeg er ogsaa noget ræd for Folkesnakket, thi da det nu er Skikken med saadanne Breve, at man skal skrive udenpaa hvor meget der er indlagt i dem, saa bliver dette naturligviis strax bekjendt for alle Mand; og naar nu Folk fik høre, at du havde faaet en større Sum, saa vilde de strax komme med alle sine Krav og Fordringer paa een Gang; og jeg synes dog, at disse Folk gjerne kunde betænke dine Omstændigheder og have nogen Taalmodighed. Men det kan da ogsaa være, at ikke alle have Leilighed til at vente.
 
Det er meget glædeligt at høre, at du dog er kommen til lidt mere Førlighed, saa at der altsaa er et Haab om, at det fremdeles kan forbedre sig lidt efter lidt.
 
Nu er da Storthingsmændene atter hidkomne og have begyndt paa sine Forretninger. Ogsaa Kongen og Kronprindsen er nu her i Byen, og saaledes har her da været megen Stads som sædvanlig ved slige Leiligheder. Imidlertid har her længe været saa mørkt Veir og saa blødt og sølet Føre at det ikke har været noget rigtig triveligt.
 
Jeg beder at hilse fra mig, og saa ønsker jeg da, at du fremdeles maa komme til mere Førlighed og faae bedre Udsigter for Fremtiden.
 
Kr. den 12te Februar 1880.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd.
 
- P. S. N. takkar 5. des. 1879 for I. Aa.s brev [ Brev nr. 357] og lovnad om pengehjelp, og 8. mars 1880 for nytt brev [ Br. nr. 368] og penge­sending, og fortel 26. mai 1881 bygdenytt, m. a. døydde kona til Sivert Steinnes juleaftan 1880, og Sivert sjølv er sjuk i eit auga, og det møder han mykje. Den 30. juli 1882 bed P. S. N. på nytt om pengehjelp. Sjå elles Br. nr. 357, Br. nr. 399 og Br. nr. 439
 
- flyttet] i tida 29. jan. til 2. febr. 1880 flytte I. Aa. til nytt husvære i Holbergsgt. 23.
 
- Storthingsmændene] I. Aa. var mykje saman med bonde-stortingsmennene, og fekk ofte opplysningar om ord og ordlag hjå dei, m. a. fekk han ordoppskrifter hjå O. G. Ueland. Den 10. nov. 1880 skreiv Rasmus Aarflot: «Efter dit gode Løfte haaber jeg at Du kommer i Morgen (Torsdag) for at tilbringe Aftenen hos mig sammen med Johannes Velle og Jakob Kobberstad. Kom nu bare ikke for sent.»
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009