398 Mathias Askevold, 1.9.1882

Til Hr. M. Askevold (Bergen).
 
Da jeg nylig har været ude paa en Reise og senere har været noget sygelig, saa har jeg endnu ikke kommet til at give noget Svar paa Deres Anmodning om et Portræt til Deres Samling. Imidlertid maa jeg bede undskyldt, at jeg ikke for Øieblikket kan meddele noget saadant Portræt. For det første har jeg nu meget imod at blive medregnet blandt Digtere, da jeg slet ikke har udgivet mig for nogen Digter; thi om jeg end har skrevet adskillige Vers, har jeg dog ikke villet sætte noget Navn paa dem; og jeg har endog været meget ærgerlig over, at man imod min Villie har sat mit Navn paa enkelte saadanne Vers. Og dernæst har jeg heller ikke nu for Tiden noget Portræt, som jeg kunde overlade til nogen. Paa Grund af forskjellige Anmodninger har jeg rigtignok et Par Gange forhen forsøgt at skaffe mig et saadant Billede, men Forsøget har ikke været saa heldigt, at jeg turde overlade Portrætet til nogen offentlig Foreviisning.
 
Chr. den 1ste Sept. 1882.  
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
Kladd. - /saadant Billede/ ~ Portræt,
 
- Den 21. juli 1882 fortel M. A. at han har freista samla «alle norske Digteres Arbeider fra den første Tid indtil nu», og då denne samlinga no er fullførd slik som han ynskjer ho, har han teke til «at samle samme Digteres Billeder», og bed om eit bilete av I. Aa.
 
- Mathias Madson Askevold (1854-1919), frå Askvoll, litterat, skreiv fleire bøker på sunnfjordsmål. Biletsamlinga hans var i 1909 om lag 4000 nr. (jfr. «Vor Tid» 1909, s. 827).
 
- Portræt] sjå serleg Br.nr. 302, Br. nr. 306 og Br. nr. 424.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009