Anders Reitan, 21.6.1865

Her I. Aasen!

 

I en Samling af Digte, som jeg er bleven raad paa at udgive, har man opmuntret mig til ogsaa at optage indlagte Sange i Dialekt og Landsmaal. Da jeg imidlertid ikke har nogen videre Sprogkyndighed i den Henseende, og jeg alligevel nødig vilde have nogen Urigtigheder i min Samling, har jeg besluttet mig til at sende dem til Deres Gjennemlæsning og Rettelser og Omskrivninger (efter Deres Behag) og beder Dem derfor at gjøre mig denne Tjeneste uden at tage mig min Frihed ilde op.

Med dem, som er skrevet i Dialekten, maa De gjærne gjøre de Forandringer, De vil; ti jeg bryr mig ikke saa meget om, at faa dens Ejendommeligheder betegnede. Kort, De har fuld Frihed overalt. Der, hvor Forandringer kan gjøres uden Bryderi, er det bedst, De stryger det Fejlagtige og sætter Rettelsen istedet; paa andre Steder (f. Eks. i Rimordene), hvor Forandringer volder mere Bry, vil De gjøre Anmærkning og give mig de Vink, hvorefter jeg kan gjøre det anderledes.

Tør jeg saa vente at faa Sangene tilbagesendt (i ubetalt Brev) ledsaget med Deres Rettelser, Anmærkninger, Raad og Vejledninger, vil jeg derfor være Dem hjertelig forbunden. Og var det Dem muligt, vilde det for min Sangbogs Skyld være godt, om det skede med det Første.

I en ny Udgave af mine "Salmer og Sange til Brug ved Lærermøder" ønskede jeg gjærne at have en Sang af Dem om Modersmaalet skevet i "Landsmaalet" til en bekjendt Melodi. Ville De gjøre mig den Tjeneste ved Tid og Lejlighed at sende meg en saadan?

Idet jeg beder hjertelig om Undskyldning, tegner jeg mig

Deres ærbødige

A. Reitan

 

Kvikne, d 21 Juni 1865

 

[Utanpå]

S.T.

Hr. Sprogforsker Ivar Aasen

Kristiania

 

[Transkribert av Eirik Helleve for Ivar Aasen-tunet, i samarbeid med Nasjonalbiblioteket.]