1851 april-juni

April
1. Optegnelser for Fjerdingaaret Bh. 227-110. Tilgodehavende: 104-72 (hvoraf nyt: 4-84). Udg. 3-66.
5. Langt Brev til Kand. Unger. Afsendt d. 6.
8. Besøg af Maurits [Aarflot]. Forrige Dag besværet med at skrive et langt Brev for en omflakkende hellig Søster. Kort forhen et Kjærlighedsbrev for en Attegløyma.
11. Færdig med den søndmørske Grammatik, efter mange Afbrydelser.
14. Paa Egsæt, leveret Grammatiken til Trykkeriet.
17. Brev fra Ole Reitene, om Læsning og Studering.
19. Optegnelser af Nyerups Litteraturlexikon.
21. Ved Ørstens Kirke. Talt med Præsten Munch. Følgende Dag i et Bryllup paa Mork.
24. Ordnet adskillige Breve, Viser og andre Optegnelser, især af laante Visesamlinger.
27. Faaet tilsendt Barlaams Saga med et Brev fra Kand. Unger.
30. Nye Optegnelser af Barlaams Saga, m. m. I Maaneden af og til angreben af Forvirring i Hovedet eller et Slags Kongestioner.
 
Mai
1. Begyndt et nyt Gjennemsyn af Ordbogen forat udsamle de Ord, som skulle nærmere efterspørges.
3. Brev til Unger, i Anledning af den tilsendte Bog.
5. Korrektur af første Ark af den søndmørske Grammatik. Faaet Johan Spilkevigs Visebog for Ungdommen. Ordning af Ord, som skulde efterspørges.
8. Til Rødsæt. Læst Möbius Anmeldelse af Grammatiken og Ordbogen.
10. Korrektur af 2. Ark af Sdm. Grammatik. Gjennemgaaet et Par gamle skrevne Visebøger.
12. Ordning af Ord, som skulle efterspørges i forskjellige Egne nordenfjelds. Svaghed i Hovedet.
15. Læst "Syljufløiten". Omskrevet Anders Aarsæters Vise.
18. Ved Ørstens Kirke, og derfra i Besøg hos Knud Stølen. Følgende Dag paa Stølen (Aarflot), Sporstølen (hos Peer) og Mele (hos Martinus).
20. Skrevet Fortale til den søndmørske Grammatik.
22. Begyndt et Gjennemsyn af Hallagers Ordbog for at samle Tillæg og Ord at efterspørge.
24. Korrektur paa Slutningen af Sdm. Grammatik. En søvnløs Nat. Følgende Dag ved Voldskirken.
28. Forberedelser til en Reise til Nordland. Den Sdm. Grammatik færdig trykt.
31. Udsat Reisen for Storm og Uveir. Ordnet de søndmørske Ord som Tillæg til Ordbogen.
 
Juni
1. Fremdeles udsat Reisen for Uveir. Begyndt at omskrive nogle Viser i Landsmaalet.
3. En Udflugt til Ørstevig og Velle. Fremdeles udsat Aalesunds- Reisen. Et Par nye Viser.
6. Færdig med Viserne i Landsmaalet.
8. (Pintsedag). Ved Ørstens Kirke. En søvnløs Nat paa Grund af forfløine Tanker. Følgende Dag ved Voldskirken. Afskrift af Viserne.
10. Ordning af adskillige Papirer og Optegnelser. 13. Afreisen atter bestemt, men udsat for Storm.
15. Ved Voldens Kirke. Om Aftenen endelig tiltraadt Reisen til Aalesund. Vakkert Veir.
16. Om Morgenen, Kl. 8, ankommen til Aalesund. Derpaa vandret tilfods paa Veien til Solnor, og ankommen did om Aftenen, træt og søvnig.
17. og 18. I god Magelighed paa Solnor.
19. Foretaget en Reise til Mælsæt, for at besøge Søster Ingeborg. Alt vel i Stand.
20. Fra Mælsæt tilbage til Solnor.
21. Afreist fra Solnor til Aalesund, hvor Dampbaaden ventedes til næste Dag. God Skyds og godt Veir. Taget Billet til Svolvær.
22. Afreist med Dampbaaden fra Aalesund, og ankommen til Kristiansund. Vakkert og stille Veir.
23. Fra Kristiansund til Trondhjem. Indkvarteret hos Ole Sommer. Besøgt Nannestad og flere. Overalt Lystighed i Anledning af Jonsokaftenen. Rundt om Byen saaes ikke mindre end 25 Brisinger.
24. Dagen over i Trondhjem. Besøgt Adj. Berg, Jørstad og fl. Markedsstøi.
25. Med Dampbaaden til Bjørøen og først standset i Nærøsund. Godt Veir og stille Sø. Lystigt Selskab. Talt meget med Johannesen, Chefen paa Prinds Carl.
26. Til Rødø, og videre om Natten til Bodø. Vakkert Veir. Erindringer: Leka, Torget, Brønø, Alstahaug, Bjørns Marked, Kobberdal, Anklakken, Hestmanden, Rødø, Støtt og Roten, Gildeskaal, Fuglø ( med et Slags Sandkilde), Sandhornet og flere mærkelige Fjelde, Øen Landego o. fl. Seet over til Lofoten, hvor Solen viste sig i tynde Skyer ved Midnat.
27. Til Grøtø og videre til Svolvær, hvor vi kom til Klokken 2 om Natten. Veiret ustadigt og tilsidst en Storm med megen Søgang paa Vestfjorden. En stor Mængde Dækspassagerer, som befandt sig ilde. Erindringer: Bodø med vakker Omegn, Salten med høie og spidse Fjelde, Kjeringø, Grøtø, Vestfjorden. I Bodø hvilet i flere Timer.
28. I Svolvær indkvarteret hos Kildal og sovet en stor Deel af Dagen. Kildal var ikke hjemme. Talt med Lars Berg og fl.
29. Talt med Kildal. Læst "Therese Dunoyer" m. fl.
30. Beseet Rorboderne, Fiskehjeldene, Fartøierne m. m., og samlet en heel Deel Navne. Udmattet efter den megen Vaagen paa Reisen, men ellers frisk og tilpas. Ordnet Optegnelser og Regnskaber. Status: Bh. 183-40 (hvoraf hjemme 150-//). Udg. paa Reisen 13-84, og i Qvartalet 37-54.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Ola O. Reite (Folkestadreite) skreiv 13. april 1851 at folk minnest enno I. Aa.s songar, t. d. «Aarstiderne» og fl., og han bed om å få helsa på I. Aa.
- R. Nyerup og J. E. Kraft: «Almindeligt Litteraturlexikon», Kbh. 1820.
- Bryllup paa Mork] sjå Per Mork: «Morkabygd-soge», Volda [1953], s. 61 f.
- laante Visesamlinger] som R. Halkjelsvik og Martin Eikrheim åtte, og som inneheldt m. a. viser etter P. Dass og mange nyare «skillingsviser».
- Johan Spilkevig (Spjelkavik) (1824-68) lærar og klokkar i Volda, gav m. a. ut «Visebog for Almue-Ungdommen», Eegsæth 1847-48 (sjå merknader til Br. nr. 101 og Br. nr. 104).
- Möbius Anmeldelse] i «Gersdorffs Repertorium», I, 1850, s. 131-36 (sitert Mbl. 1851 22. mai, «Postbudet» s. å. 17. mai, og NT 1851-52, s. 84).
- [Chr. Grøndal:] «Syljufløiten, eller Sang og Digt af en Arbeider», Chra. 1851.
- Anders Knutson Aarsæter (1791-1881) bonde i Ørsta, skreiv ei vise «Til Landmanden» («Du Landmand, dyrk Jorden»), serskilt prenta på Eikset 1851 (og i «Postbudet» 1851, 24. juli, og i «Norsk Landbrugs-Tidende» s. å. 16. aug.). Orig. ms. er på Eikset. I. Aa. har heilt revidert det og skrive det om, og i den form er det prenta.
- Knud Stølen] Knut Amundson Aarflot (Støylen), bonde i Ørsta, bokprentar.
- Per Person Sporstøylen, bonde i Ørsta, syskenbarn til I. Aa.
- Martinus Meie (Melle), kalla «Martines burt i Rystene».
- nye Viser] «Gagnløysa» og «Lukko» som vart prenta på Eikset.
- Kildal] uvisst kven, kanskje kjøpmann Johan Kildal.
- Lars W. Berg (1830-1903) er son til den nedan-nemnde handelsmann Berg, som må vera Lars Gunnarson Berg, som åtte halve Svinøya i Svolvær, og dreiv der ein handel som sonen heldt fram med.
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009