1851 januar-mars

Januar
1. Gaarden Aasen i Ørstens Sogn. Læst en Anmeldelse af Ordbogen i Kristianiaposten. Følgende Dage ordnet Optegnelser og Regnskaber for det forledne Aar. Status: Bh. 220-20. Tilg. 99-108, foruden hos Boghandlingen. Udg. i sidste Fjerd. 31-100.
4. Paa Egsæt. Abonneret paa Postbudet og betalt for første Halvaar. Følgende Dag ved Ørstens Kirke. Leveret Klokker Anders Velle et Expl. af Ordbogen.
8. Færdig med Optegnelserne for Aaret. Paa Egsæt, faaet Brev fra Kirkedepartementet angaaende Stipendium. Ligesaa faaet tredie Hefte af Langes Tidsskrift.
11. En Udflugt til Rødsæt. Derefter et stærkt  Anfald af Værk i det ene Knæ. Ordnet adskillige Tillæg til Ordbogen o.s.v.
15. Begyndt paa en Ordning eller Klassifikation af de norske "Mindestykker" (Sagn, Viser, Stev &c.).
18. Færdig med Ordningen af Mindestykkerne, og begyndt paa adskillige Tillæg og Fyldninger.
22. Begyndt paa et Gjennemsyn af Ordbogen, for at udsamle saadanne Ord, som have et megei omfattende Begreb og kunne bruges i den vanskeligere Stiil.
25. Skrevet et Brev til Kirkedepartementet, som Svar.
27. Ordning af Ordene for de vanskeligere Begreber i Sproget. Angreben af Svaghed i Hovedet.
31. Færdig med Koncepterne til Begrebs-Systemet.
 
Februar
1.Materialier til et System for Begreberne i Sproget.
3. Begyndt paa en Reenskrivning af disse Optegnelser.
6. Færdig med samme.
8. En Tuur til Ørstevig. Følgende Dag ved Voldens Kirke.
10. Begyndt paa en Exempelsamling til en Grammatik for den søndmørske Dialekt.
13. En fuldstændigere Exempelsamling til samme.
16. Ved Ørstens Kirke.
19. En Udflugt til Rødsæt. Følgende Dag syg, især i Maven. Ellers i al denne Tid fri for Diarrhee.
20. Begyndt paa et Gjennemsyn af Norges gamle Love, nemlig de fra Trondhjem medbragte 2. og 3. Bind.
23. Faaet Brev fra Trønnæs, ang. en Dialekt-Læsebog.
26. Begyndt paa Optegnelser af Lovene.
28. Fortsat. Megen Kulde og Snee. 
 
Marts
1.Skrevet Brev til Trønnæs angaaende Dialekt-Læsebogen. Følgende Dag et Brev for Andreas Hovden til Bendixen. Faaet 4. Hefte af Langes Tidsskrift for 1850, hvori Munchs Anmeldelse af min Ordbog.
5. Færdig med Optegnelsen af Lovene, og begyndt paa Ordningen af samme. En Skadeveirsdag, da flere Baade bortkom paa Havet.
8. Færdig med Reenskrivningen af Optegnelsen af Lovene.
11. Begyndt paa Koncepterne til den søndmørske Grammatik, som vare opsatte over Kuldebolken, da jeg ellers var sysselsat med Læsningen af Lovene.
15. Færdig med Koncepterne til Lydlæren.
17. Begyndt paa Reenskrivningen af den søndmørske Grammatik.
Den 20. færdig med Indledningen.
22. Færdig med det Afsnit om Lydlæren (§ 24).
Ligesaa den 25. med Afsnittet om Orddannelsen.
27. En Udflugt til Rødsæt. Søvnløshed.
29. Færdig med Afhandlingen om Substantiverne. Følgende Dag læst Slutningen af Munchs Verdenshistorie. Langt Besøg af Rasmus Egsæt og Karolus [Velle].
31. Færdig med Adjektiverne. Paa Egsæt læst "Manden". I den sidste Tid af og til angre­ ben af Ørhed og Søvnløse eller Kipp i Sovningen; ellers til andre Tider meget frisk og vel tilpas.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal:
- Dialekt-Læsebog] sjå merknader til Br. nr. 138.
- Andreas Steinarson Hovden (f. 1820), bonde i Ørsta, seinare busett i Herøy.
- Chr. Aug. Bendixen (sjå merknader til Br. nr. 276), sakførar i Åle­sund.
- Verdenshistorie] P. A. Munch: «Verdenshistoriens vigtigste Begivenheder» [De nyeste Tiders Historie], Chra. 1842-46 (ufullførd).
- «Andhrimner» (Manden), 1-3. kvartal, Chra. 1851, [utg. av P. Botten Hansen, H. Ibsen og A. O. Vinje].
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009