1852 juli-september

Juli
1. Fra Vangen til Dale (4 1/4). Regnveir.
2. Til Garnæs (2 1/2). En uhyggelig Dag, med stærk Modvind og styrtende Regn. Flere Gange paa Land uden at finde Skjul. Vaade Klæder og vaadt Tøi.
3. Til Bergen (2 1/2). Storm og Regnveir, I Bergen taget Herberge i Hotel du Nord. Talt med Jonsen.
4. I Korskirken: Hveding. Stas om Aftenen paa Sydnæshaugen. Sammen med Karolus Velle.
5. Hos Jonsen, R. Olsen, Rektor Bugge o. fl.
6. Forberedelse til en Reise til Søndfjord. Afgaaet med "Bjørgvin" om Aftenen Kl. 8. En vakker Nat uden Søvn. Talt med Skomager Smith, Landhandler Døsen, Skolelærer [ope rom] fra Lom, Kand. Hauge, Provst Bruun, Prof. Kaurin, Lektor Jonsen og fl.
7. Kommen til Leervigen Kl. 5 om Morg. Tilfods til Systad (1), med Skyds til Dale (3). Meget sløv og udmattet.
8. Talt med Hr. Systad og fl. Herberge i Vonens Gaard.
9. Tingdag. Sammen med Fladmark, Brøgger, Rolfsen, Brødrene Nitter, Møller og fl. Æden og Drikken, Spadsering og Søbad. Hos Lensmand Nitter til Kl. 2. Alligevel frisk.
11. I Kirken: Smith. Talt med Fosheim og Strandnæs.
13. Søbad. Fisketurer med Strandnæs. Kjedeligt Ophold og Tidsspilde.
16. Talt med Vonen. Følg. Dag Søbad og Elvebad.
18. I Kirken ved en Overhøring. Ordregistre.
20. Fisketur. Følg. Dag talt med Alstrup. Ogs. hos Nitter.
22. Eftermiddag afreist fra Dale til Saudesund (2). Vestenvind. Minder: Holmedal, Hellevigen, Vaardal, Askevold.
23. Fra Saudesund til Bergen med "Gustav". Talt med Kjøbm. Olsen [Espenakken], Kapt. Lous of fl. I Bergen med Odland, Karolus [Velle] &c. Følg. Dag flyttet til Odlands Gaard og begyndt at skrive.
25. I Korskirken: Walnum. Stor Trængsel.
27. Hos Togstad og fl. KjøbtAbrahams tydske Litteraturhistorie.
29. Hos Beyer, Nissen og fl. Udsat Afreisen.
31. Ordnet Optegnelser. Læst endeel Bøger hos Odland, saasom Danskeren, Foersoms Shakespeare og fl. Hidtil frisk.
 
August
1. I Korskirken: Kand. Lous. Aftenen i Theatret: Axel og Valborg. Sluttet først Kl. 11.
3. Besøgt Industrie-Udstillingen. Afskrevet en Vise (Torjus og Brita Valnaas), laant hos Elholm.
4. Paa Pelloths Salon. Angreben af Mavesygdom (Cholerine).
5. Syg og mestendeels sengeliggende. Stærk Livsyge og Mathed.
6. Samme Tilstand. Svag i Hovedet og hele Kroppen. Besøg af Doktor Martens. Ogsaa af Seminarist Meldal.
7. Samme Tilstand, dog tildeels oppe. Meget aandssløv og ikke istand til at læse.
8. Omtrent samme Tilstand. Talt med O. Mork.
9. Fremdeles syg og tildeels liggende.
10. og 11. omtrent ligedan.
12. Lidt mere aandsfrisk. Plaget af Tagger og Værk.
13. Lidt bedre og ikke tilsengs. Læst og skrevet lidt. Megen Værk.
14. Fremdeles Uorden i Maven. Læst meget.
15. Bedre, men meget afmægtig og ikke istand til at gaae ud.
16. To smaa Spadsereturer. Yderst afkræftet og svag.
17. Stor Forbedring og god Appetit. Meget ude.
18. Ligesaa, dog endnu svag og meget plaget af Tagger.
19. Talt med Lars Opsal, Simon Hovden, Bøe og fl.
20. Færdig til Afreise. Talt med Bugge, Beier, Jonsen og flere. Faaet Wolfs Norrigia [illustrata] hos Beyer, Hedleys Gleanings hos Odland. Afgaaet med Gler Kl. 6 Aften. Godt Veir og en vakker Nat. Taalelig frisk og stærk.
21. Kommen til Haugesund (Kl. 3 1/2 om Morgenen). Hvilet en Stund hos Smeden Jensen; siden gaaet til Grinde og derfra tilsøes til Skjold. Besøg hos Berg.
22. I Skjolds Kirke: Berg. Meget Folk. Varmt Veir.
23. Fornøieligt Ophold i Præstegaarden.
24. Tilbage til Haugesund (2). Herberge hos Hr. Kristiansen.
25. Beseet Haraldshaugen, som er noget udjævnet og tillagt til Ager. Hellen paa Gar er 5 3/4 Alen og 2 1/4 Alen.
26. Kjedeligt Ophold og lidet at udrette.
27. Færdig til Afreisen. Afgaaet med "Konstitutionen" Kl. 2. Til Stavanger Kl. 6. Godt Veir. Minder: Agvaldsnæs, Noreim, Koparvik, Buknesund. Iland i Stavanger.
28. Fra Stavanger til Flekkefjord. Nogen Modvind men ellers godt Veir. Søvnløs Nat.
29. Til Kristiansand. Storm og Søgang omkring Næsset. Talt med Bodom, Smith, Hammer, Stud. Lie og fl.
30. Til Arendal. Godt Veir. En Stund i Land.
31. Til Sandesund (med Konstitutionen) og derfra til Sand (med Gyller). Minder: Haven, Risør, Kragerøe, Trangsundet, Langesund, Skiensfjord, Brunla, Fredriksværn med Udsigt til Laurvig. Godt Veir, dog tykt og dunkelt.
 
September
1. Fra Sand til Kristiania (Kl. 1 l/2). Vakkert Veir. Valløe, Moss, Horten, Drøbak, Kaholmen &c. Talt med Conradi og fl.
2. Talt med Keyser og Prof. Schrøder, Lange, Friis og fl. Faaet Munchs Historie 5. Hefte, Rydqvists Lagar, 2. Hefte, Hammerichs Afhandling om fremmede Ord.
3. Hos Malling, faaet Jensenius Beskrivelse over Bratsberg.
4. Ordnet endeel Optegnelser fra Reisen.
5. Hos Kyhn. Læst endeel indlagte Aviser.
6. En ny Omskrivning af norske Personsnavne.
7. Seet paa Lexas Underværker og St. Petersburg.
8. Register over de samlede Ord. Paa Frøen hos Munch. Besøg af Sexe. Tredie Hefte af Langes Tidsskrift.
9. Paa Universitetet hos Holst, faaet Aslak Bolts Jordebog, Beskrivelse over Universitetet; dets Matrikul, og Examenslisten. KjøbtMunchs Udtog af Norges Historie.
10. Opgjør med Petersen. Kvit til Enden af September og leveret Forskud for tre Maaneder.
11. Reenskrivning  af den hallingdalske Ordsamling. Sygelig i Maven. Besøg af Ludvig Daae (fra Sdm.). Kandidat Hansteen.
12. Skrevet Brev til Maurits [Aarflot] og Jon Aasen. Atter i Rotunden.
13. I Theatret: Kean. Et herligt Stykke.
15. Faaet Nials Saga fra Lieutn. Bodom. Paa Hospitalet til Udvig.
16. Færdig med den hallingdalske Ordsamling. Seet paa Kongens Ankomst. Udvig er død.
17. Begyndt paa den søndfjordske Ordsamling. Med Ludvig [Daae] hos Lange. Seet Lignells Beskrivelse over Dal.
19. I Kirken: Kand. Tannæs.
21. Færdig med de nye Ordsamlinger.
22. Tilstede ved Udvigs Jordefærd. Meget stort Følge. Taler af Halling og Monrad.
23. Begyndt "Vedlæg til Ordbogen", en ny Omskrivning af de Ord som ere samlede af ældre Skrifter.
24. Prinds Gustav er død.
25. Faaet tilsendt Möbius Afhandling, om den islandske Saga.
27. Paahærdig med Vedlæggene til Ordbogen.
29. Unger hjemkommen fra Kvindherred.
30. Besøg af Østgaard. I den sidste Deel af Maaneden ofte sygelig, især et Slags Gjæring for Brystet ligesom i Vinter. Plaget af Tagger længe efter Hjemkomsten.
 
-
 
Merknader Reidar Djupedal
- Jens Peter Hveding (1817-89), c. th.  1845, 1846-55, skulestyrar i Bergen, seinare prest ymse stader.
- Hans Døsen (d. 1862), handelsmann i Luster, eller sonen Ola H. D. (f. 1813), handelsmann same stad.
- Lektor Jonsen] Gisle Johnson (1822-94), seinare professor i teologi.
- Hr. Systad]. Systad er ein gard i Hyllestad, Sfj.
- Vonens Gaard] Bertel Vonen (1799-1868), frå Vona i Naustdal, busett på Dale gard, regimentsbørsemakar, far til Nikolina Vonen (1836-1933).
- Fladmark] er truleg Fredrik M. R. Fladmark (f. 1827), frå Romsdal, c. theol. 1849, frå 1850 huslærar, seinare lærar og spr. ymse stader.
- Brøgger] truleg Christian Fr. Brøgger (1814-74), c. jur. 1842, 1849-50 lensmann i Gloppen, seinare kasserar i Troms.
- Tønnes Rolfsen, proprie­tær, busett på Holmedal gard.
- Brødrene Nitter] Jens Christian Davidson Nitter (1796-1856), 1824 lensmann i Gaular, frå 1835 lensmann i Fjaler (då kalla Ytre-Holmedal), busett på Yksnebjør.
- Wilken Hjermann Nitter (1812-99), stor handelsmann, bankdirektør.
- Møller] truleg Hilmar K. Møller (han og F. Fladmark hadde gått saman med L. Daae i Molde, og I. Aa. kjende dei frå Oslo).
- Peter L.Smith (1807-90), frå 1851 spr. i Fjaler.
- Fosheim] truleg Daniel Fossheim (Fossem), lærar i Gaular, frå 1868 i Fjaler.
- Strandnæs] truleg Hans Tollakson Strandenæs (1819-82), lærar i Dalsbygda, seinare klokkar i Rakkestad. Kan òg vera broren, Johannes Strandenæs (f. 1829), lærar i Fjaler 1852-57, fór seinare til Amerika.
- Svend B. H. Walnum (1816-84), frå 1851 prest i Bergen.
- Nicolai Chr. L. Abrahams: «Kort Omrids af den tydske Literaturs Historie», Kbh. 1852.
- Hans Fr. Chr. Nissen, bokprentar i Bergen.
- «Danskeren», utg. av N. F. S. Grundtvig, 1-4, Kbh. 1848-51.
- W. Shakespeare: «Dramatiske Værker», 1-11, oms. av P. Foersom og P. F. Wulff, ny utg. Kbh. 1845-51.
- Martin Chr. T. Lous (1817-71), c. theol. 1842, lærar og klokkar i Bergen, seinare skuledirektør.
- Torjus og Brita Valnaas] «Reis dæg Britha gak aad Straanna», bygdemålsvise av Stine Lund, oml. 1750 (sjå PL s. 57 og D. A. Seip i «Stavanger Museums Årbok», 1956).
- Elholm] truleg Jakob Sveinson Elholm, skreddar i Bergen.
- Daniel Georg Martens (1817-98), lækjar i Bergen.
- Seminarist Meldal] Jørgen Peter Meldahl (1821-80), son til klokkar Even Meldahl, Volda, eks. Stord seminar 1842, seinare lærar m. m. i Bergen og på Levanger. 
- Lars Opsal] Lars Jakobson Opsal, bonde i Ørsta.
- Simon Albrigtson Hovden (1822-1907), bonde i Ørsta (sjå merknad til Br. nr. 1).
- Jens L. Wolff: «Norrigia illustrata», Kbh. 1651 (735).
- J. H. Hedley: «Gleanings», Lpz. 1836 (1472).
- Smeden Jensen] Andreas Jensen (f. 1817), frå Lidal i Balestrand, kom til Haugesund 1835.
- Kristiansen] Chri­stian Christiansen d. y. (1814-1905), kjøpmann i Haugesund, budde i Krona. Tradisjon i ætta fortel at I. Aa. skreiv «Haralds-Haugen» medan han budde hjå Chr. Christiansen (R. Østensjø i brev, jfr. boka hans «Haugesund», bd. 1, 1958, s. 289).
- David Chr. Bodom (f. 1823), kapteinløytnant.
- Smith] truleg Vilhelm F. Smith (1812-1902), adjunkt i Stavanger, frå 1852 over­lærar i Kristiansand.
- Hans Julius Hammer (1810-72), rektor i Stavanger, frå 1852 i Skien.
- Stud. Lie] uvisst kven, kanskje Jonas Lie, stud. 1851.
- Johan G. Conradi (1820-96), kompo­nist, musikkinstruktør, reiste 1848-53 kring og gav musikkinstruksjon.
- Prof. Schröder] truleg Johan Henrik Schröder (1791-1875), svensk bibliotekar og prof. i arkeologi.
- H. Jensenius: «Økonomisk Beskrivelse over Bratsberg Amt», Chra. 1852 (780).
- «Aslak Bolts Jordebog», utg. ved P. A. Munch, Chra. 1852 (778).
- P. A. Munch: «Norges Historie», Chra. 1852 (565).
- Kandidat Hansteen] kanskje Wilhelm Hansteen (1820-1913), c. th. 1844, timelærar, seinare adjunkt i Drammen.
- «Sagan af Niali», Kbh. 1772 (218).
- Anders Lignell: «Beskrifning öfver Grefskapet Dal», 2 bd., Sth. 1851-52.
- Arne Tannæs (1814-79), fengselsprest i Oslo.
- Theodor Möbius: «Über die ältere isländische Saga», Lpz. 1852 (122).
 

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Ved Reidar Djupedal. Band III. Oslo, Samlaget 1960. Merknadene til Djupedal er publiserte med løyve frå familien. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009