Om et norsk Sprog, [1852-53]

Om den Indvending, at de Bestræbelser som have været gjorte for Sprogets Uddannelse og Tilvænnelse, da vilde være frugtesløse. Sproget er kun et Middel til Dannelse, denne kan opnaaes saavel ved det ene Sprog som det andet. Det kan ikke nægtes at det brugelige Skriftsprog falder tungt for Almuen at tilegne sig, og at der udfordres lang Tid og Øvelse dertil. Nu er det vist at ogsaa det nye Sprog maatte læres, men dette vilde vist falde langt lettere, og de Bøger som deri forfattedes, vilde vist ikke savne Interesse, saavidt de duede noget. For Forfattere og Pædagoger vilde her vistnok blive en ny Skole at gjennemgaa, men denne Skole vilde blive til Nytte for disse, da de derved nødtes til at lære Sproget grundigere og studere Nationaliteten mere end forhen. Naar vi ellers see hen til, hvilket Sprog det er som vi skulle give Slip paa, da er dette et meget blandet Sprog hvori meget er laant udenfra, fremmedt og forvansket, og dette skulde man just være tilbøielig til at kaste bort; meget er derimod virkelig nordisk og nationalt; dette fik man jo fremdeles beholde, og deraf gaar intet tabt. Med Hensyn til den Litteratur som vi have i Fællessproget, da behøver ikke denne at være tabt, om Sproget forandres; det gode og udmærkede kunde man jo oversætte, og forøvrigt vilde man altid være istand til at læse det forrige Bogsprog, om man end fik et nyt. Man veed hvor kort Tid det er at Bøger holde sig i almindelig Anseelse, og hvor faa de Bøger fra det 16 og 17 Sekel ere, som nu ere i nogen Priis. Det er mest iblandt den simpleste Almue, at de gamle Bøger bruges, og Grunden hertil er at disse Bøger ere mere forstaaelige og populære end de halvlærde Folkeskrifter, som man nu saa rigelig opvarter med. Og hvor meget nyt er der ikke at gjøre i Bogveien. Vi have gjennemlevet et langt Tidsrum, hvori man har seet megen Skrivelyst og megen Speculation i Bogveien enten det nu er for at gavne Folket eller at fortjene Penge. Men det synes at mangle paa Aand og Kræfter, man synes ikke at kjende Folkets Tarv, og heller ikke at have det rette Begreb om populær Skrift.

Frå Ivar Aasen: Brev og dagbøker.Ved Reidar Djupedal. Band II. Oslo, Samlaget 1958. Elektronisk utgåve ved Dokumentasjonsprosjektet, UiO 1998 / Nynorsk kultursentrum 2009