"Fedraheimen"

 
kjem ut i Kristiania kvar Onsdag og Laurdag og kostar 2 Kr. 20 Ø. Halvaaret (med Porto og alt). Det hev til no innehaldet:
 
Dikt: Fedraheimen (Kr. Janson). Ei Bidledros. Den fyrste Songen. Guten syng. Eit Livsbilæte (Olav Lofthus). Jolesong. Eit nytt Brageløvte (J. Telnes). Me maa fram. Sigurd (J. Telnes). Den ufagre Gjenta. Ein Stevleik. Norsk Fedrelandssong. Per Bø. Kvitsun-Bøn. Slengjestev. Heimlengt. Dala-Gudbrand (Ingvar Bøhn).
 
Forteljingar, Eventyr, Segner: Late-Lars (nytt Eventyr). Barbara Alexandrowna (Forteljing fraa Russland.) Svarte-Liten (nytt Eventyr). Ei Segn (fraa Valdris). No. 70.000 (Fortelj. fraa Tyskland). Vettemøyarne ved Mylna (græsk Folkesoga). Harde-Aslak (Johannes Skar). Av laak Ætt (ny Forteljing). Sløg (nytt Eventyr). Ramskei-Fyla, Borge-Stoga, Fløt Fløum, Bagemaagjin aa hass Brøra, Riddarsvae, Husstadlinden, Fremmand-Gjenta paa Torpo (Segner).
 
Avhandlingar o. d.: Thiers. Ein Engelskmann um dei gamle norske Konganne. Jordbruks-Utstellingi. Norig og "Norden." Studentarne. Gjente-Skular. Ymse Dyr, som era til Gagn elder til Mein fyre Landmannen. Til Ungguten. Kongedøme og Republik (I-VI) Ei Naturlog or Fysikken. Dei Dansk-Norske. Norigs Tungemaal. Gaffeldaning. Um Kveldskular. Gamal norsk Jolepreike. Jordkloten vaar sviv (I-II). Um Historie paa Landsbygdom. Den nye Rikstanken. Husdyrstellet (I-II) J. E. Rydqvist. Maal- og Skuletilstand i Finmarki (I-III). Kyrkja og Kyrkjestriden. Smaapavar. Litevetta Politik. Litle-Theodor. Log og Rett. Norske Namn. "En vis Mand." "En Maalstræver." Religiøse Tilstand. Peter Hærem. Fraa Dyreheimen (I-II). Um Prestarne. Fatikskatt og Lægd. Maalet, Boklivet, Rikslivet. April-Revolutionen i Kristiania. Garden din. Maalstriden vaar. Hestarne vaare. Fraa Voss. Til Ungdomen paa Landsbygdom. Det radikale Maalstræv. Brennevin og Tobak (I-II). Maalreinsking og Maalreisning. Per Bø. Olaus Fjørtoft. Den rette Himmelborgar – den rette Heimsborgar. Gardenamn. Svensken er i Ulag. Fraa Sætersdal. Namnebotssaki i Thinget. Tyske Aandstilstand. Um Taalsemd i Tru og Meiningar (I-III). Amtsformannskap og Folkehøgskule. Øysterdalen. Fraa Synnfjord. Presten Lied. Ordkastet um Maalsaki paa Folkemøtet i Skien. Kristendomsstriden vaar (I-V). Skuledirektør Bonnevie - Bygdemaal i Skulen. Lærarskulens Maalstræv. Euler um Bibel og Geometri. Ferdasoga. Den norske Synode. Nerstrand. Ei merkjeleg Ferd. Christofer Bruun og Kongedømet. Fraa Telemork. Til ein og annan av Maalmennerne. Um sjeldsynte Dyr i Sjoen. Husmannsstellet. Um Folkehøgskulen. Ein Samtale, o. m.
 
Bladkjellar (Føljetong): Skildringar fraa Italia (Kr. Janson). Peter Schlemihl (Etter Chamisso ved Andr. Hølaas). Svart-Peter. Amerikanske Forteljingar (I-III). Stubbar fraa 1814 (Av Andr. Austli).
 
Bok-Mellingar: "Sterkenils." "Vis-Knut." "Samfundets Støtter." "Magnhild." "Rupe-Ber." "Folkelige Grundtanker." O. fl.
 
Brevsendingar fraa: Telemark, Ryfylke, Nerstrand, Nordfjord, Støren, Skjeberg, Yrjar, Finland, Elverum, Rouland, Hardanger, Vatsø, Øyestad, Amerika, Holmedal, Hordaland, Suldal, Nissedal, Varangen, Tyskland, Kvitseid, Stavanger, Strilelandet, Berlin, Ringebu, Vinje, Madla, Svorkmo, Haus, Hallingdal, Selljord, Fredrikshall, Høydalsmo, Sparbu, Jadren, Danmark, Bergen, o. fl. St.
 
Skule og Upplysning. Eins Lærarløn. Administrationen og Skulemaalet. "Popular Education in Norway." Brev fraa Mandalsdalen; do. fraa Sveia. Innstilling fraa Kyrkjenemndi um Bygdemaalø i Skulen. Fraa Mandalsdalen. Maalsaki i Thinget. Brev fraa Aal. do, fraa Sparbu. Aalmannskularne i Berlin. Huxley um den klassiske Daning. Um vaar Lærar-Utdaning (I-III). Politik i Skulen. O. m.
 
Dessutan inneheld Bladet jamnleg Redaktions-Artiklar (Politik o. m.), Nytt fraa Innland og Utland, Rispur o. s. fr., og dessutan ledige Lærarpostar. – I Politikken er Bladet frilyndt.
 
- I Bladkjellaren er ventande ei ny Forteljing att (ved Forf. til "Av laak Ætt").
 
Bladet er enno aa faa fraa Nyaar 1878. Den, som tingar o betalar Bladet fra 1ste Juli 1878 til 1ste Juli 1879 fær 1ste Halvaar 1878 fyr halv Pris (Kr. 1.10 istadenfyr Kr. 2,20), so langt Upplaget rekk.
 
Send Brev med Pengar "Til Fedraheimens Ekspedition, Kristiania." – Den, som sender Pengar fyr 6 nye Tingarar, fær 1 Fri-Eksplr.
 
Vil du hava Prøveblad til aa senda ikring elder lesa upp av, so skriv um det til Ekspeditionen.
 

 

Frå Fedraheimen 02.10.1878

Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum