Lysingar.

 
På Vonheim

er gjenteskule 13de mai til 13de aug. Kostar um månaen 4 kr. for skulen og 16 kr. for hus og kost. Full utgreiing um alt anna for du fritt tilsend, um du vil; skriv til F. Bøhn, Foldbu, Gubrandsdalen.


A ar 1884 Onsdagen den 27de Februar blev af Kongeriget Norges Rigsret i Sagen mod Statsminister Selmer afsagt saadan

Dom:

Statsminister Christian August Selmerbør for at have tilraadet Kongen:
I. ei at sanktionere og lade træde i Kraft Storthingets Beslutning af 17de Marts 1880 om Statsraadernes Adgang til Storthingets Forhandlinger; II. ei at fuldbyrde Storthingets Beslutning af 14de Juni 1882 om Bevilgning til Folkevæbningssamlagene og Centralforeningen for Udbredelse af Legemsøvelser og Vaabenbrug; III. delvis at tage tilfølge Storthingets Beslutning af 16de og 17de Juni 1882 angaaende Lønningsregulativ for Anordning af en central Styrelse af de i Drift værende Jernbaner, for Post I efter Lov af 7de Juli 1828 § 1, Litr. e (cfr. Grundlovens § 30) og for Post II og III efter samme Lvos § 6 (cfr. Grundlovens § 30) at have sit Embede som Statsminister og Medlem f Kongens Raad forbrudt.

Derhos udreder han i Salær til Aktorerne, Høiesteretsadvokat W. S. Dahl og Overretssagførerne Bentsen og Blehr, tilsammen Kr. 15,000, _ femten tusinde Kroner _ endvidere til den Førstnævnte for havte Udlæg Kr. 2,725.50, _ to tusinde syv hundrede og fem og tyve Kroner og femti Øre _ samt til Aktor og Defensor ved Thingsvidnerne i Lillehammer og Overhal- den de dem tilkjendte Salærer henholdsvis Kr. 100 _ et hundrede Kroner _ og Kr. 400 _ fire hundrede Kroner _ hver.

Salær til Sættedommeren, Sorenskriver Urbye, Kr. 150 _ ethundrede og femti Kroner _, Godtgjørelse til Justitssekretær Knap Kr. 800 _ otte hundrede Kroner _, til Protkolsekretærerne Arentz og Schou hver Kr. 400 - fire hundrede Kroner _, til Protokolsekretær Keyser Kr. 100 _ et hundrede Kroner _, til de extraordinære Protokolsekretærer Engelsen, Smith og Bugge hver Kr. 60 _ sexti Kroner _ og til Høiesteretsbudene tilsammen Kr. 400 _ fire hundrede Kroner, _ disse Beløb tilligemed den Aktorerne i Hovedsagen samt Aktor og Defensor ved Thingsvidnerne tilkommende Skyds- og Diætgodtgjørelse og Sagens øvrige Omkostninger udredes af Statskassen.

Kristiania 27de Februar 1884.

J. O. Lange.

Rigsrettens Præsident.

(D. 22,835 _Kr. 7.10) H. Knapp.


Nederlandsk-Amerikanske
NASM Dampskibs-Selskab .

Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun een Omskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie. Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved-og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten

Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.