Riksretts-Domen

 
vart avsagt Onsdagen Kl. 12. Han lydde soleids :

Statsminister Christian August Selmer bør for at have tilraadet Kongen:


  1. ei at sanktionere og lade træde i Kraft Storthingets Beslutning af 17de Marts 1880 om Statsraadernes Adgang til Storthingets Forhandlinger,

  2. ei at fuldbyrde Storthingets Beslutning af 14de Juni 1882 om Bevilgning  til Folkevæbningssamlagene og Centralforeningen for Udbredelse af Legems- øvelser og Vaabenbrug,
  1. delvis at tage tilfølge Storthingets Beslutning af 16de og 17de Juni 1882  angaaende Lønningsregulativ for Anordning af en Centralstyrelse for de i Drift værende Jernbaner,  for Post I efter Lov af 7de Juli 1828 § 1, Litr. e, (Kfr. Grundlovens § 30) og for Posterne II og III efter samme Lovs § 6 (kfr. Grundlovens § 30), at have sit Embede som Statsminister og Medlem af Kongens Raad er forbrudt.

Derhos udreder han i Salær til Aktorerne, Høiesteretsadvokat W. S. Dahl og Overretssagførerne Bentsen og Blehr tilsammen Kr. 15,000, endvidere til den Førstnævnte for havte Udlæg Kr. 2725.50, samt til Aktor og Defensor ved Things- vidnerne i Lillehammer og Overhalden de dem tilkjendte Salærer henholdsvis Kr. 100 og 400 hver.

Salær til Sættedommeren, Sorenskriver Urbye, Kr. 150, Godtgjørelse til Justitssekretær Knap Kr. 800, til Protokolsekretærerne Arenz og Schou hver Kr. 400, til Protokolsekretær Keyser Kr. 100, til de extraordinære Protokolsekretærer Engelsen, Smith og Bugge hver Kr. 60 og til Høiesteretsbudene tilsammen Kr. 400 _ , disse Beløb tillige med den Aktorerne i Hovedsagen samt Aktor og Defensor ved Thingsvidnerne tilkommende Skyds og Diætgodtgjørelse og Sagens øvrige Omkostninger udredes af Statskassen.