[Tidender.]

 
Konowhev gjort Framlegg um, at Odelstinget skal bruka Grunnlovens § 75, h og kalla inn for seg Styraren i Armedepartementet, so dei kann faa litevetta Greide paa desse Byrselaasi, som vart sundtekne og Krutføringi til Akershus og slikt, den Tid Riksrettsdomarne heldt paa.


Odelstinget hev vedteket ein Lov um Hustugt, som gjeng ut paa, at ein maa inkje slaa hell tukta paa Kroppen Tenestgutarne sine, naar dei er yver 15 Aar, hell Tenestgjenturne, naar dei er yver 12 Aar. Sørensenvilde at Loven skulde taka med fleire enn dei som var i Tenest berre, men det gjekk inkje igjenom.

So hev dei haldet paa med Framlegget hans Berner og Furulund og Roll um ein ny Val-lovi 9 §, som vil sikra Folk, at det inkje vert set kven dei røyster paa. Dei skal berre bruka kvitt Papir til Setlar og leggja det inni Umslag, som hev offentleg Stempling. Det var berre 8 Mann, som var mot den: Stang, Birkeland, R. Rynning, C. Rynning, Lorck, Rolvsen, Smitt og K. Bugge.


Folkehøgskulen i Telemarki. Paa eit Møte paa Strengen Maandag denne Vika vart det avgjort, at Utgardeni Selgjord skulde kaupast til Folkehøgskulen.

Det er ein ven Gaard i flataste Bygdi, og so heve daa Høgskulen fenget sin eigen Heim. Det kann vera godt og, at Folkehøgskulen flyt ikring, men so vert det snaudt den rette Gjerdi paa honom. Han er inkje heime nokonstad, og inkje kann det verta heimslegt hjaa honom sjølv helder, for Sveinarne maa daa bu kringum i Gard og Grend, og dei vert ikkje som ein Huslyd med Lærarne. Og Ullmann heve stundat etter ein Stad, der han var heima, og no skal han fulla faa det.

Og Skulen kann faa taka det meir praktisk no, Jordbruket vil han visst koma til aa taka seg av millom annat.


Det er sagti nokre Blad, at Sæhli paa Hamar og Christiansen i Larvik hev voret spurde um aa gange inn i Regjeringi.

I lang Tid hev Regjeringi sytt fyre aa setja Veto imot dei Framstigstankar, som Folket hev havt.

No ser det ut til, at der i By og Bygd vaknar Tankar um aa standse den gamle stygge Ovdrikking, som hev gjort so myket vondt i Landet.

Sæhli er vel ein stor Brennevinsbryggar og Christiansen ein stor Ølbryggar.

Det hadde voret lagelegt for dei aa havt eit Veto mot dei Radikalere, som no tenkjer paa aa gjeva Logir for aa tyngje paa Brennevinshandelen og minke paa Drykken. l.


Ein god Attest hev den nye Statsministaren, Schweigaard, fenget av Morgenbl., den Gong han vart nemnt ut til Statsraad.

Han vantad Livserfaring og Sikkerhed i Omdømme, han hadde i mange Tilfælde havt vanskelig forat komme til et bestemt og sikkert Standpunkt ligeoverfor divergerende Synsmaader. Og han hadde aldri været anseet som nogen ledende Mand i Formannskapet.

Jau det er lagom Statsministar, me hev fenget; det er vist altfor sannt, at det er inkje av dei ledende Mænd i Folket.


AmerikaReisande gjeve Agt paa, at dei som reiser herifraa med Cunard Lina
 
                                             um Boston.                     um Newyork.
den 18de April kann velja Pavonia 5000 Tons eller Servia 7500 Tons.
-    2dre Mai                 Cephalonia 5000 _     -      Gallia 5000   _
-    9de    _       -                  _ _ _ _                   -      Aurania 7500   _
-    16de  _        -           Catalonia 5000   _      -       _            _        _
-    23de   _       -           Pavonia 5000     _      -      Servia 7500    _
 

Servia er det største Skipet paa Atlanterhavet, Aurania godkjent for det snøggaste. Inkje nokot av desse Skipi er meir enn 3 Aar. Med Servia hev Folk gjort Turen fraa New York til Kristiania paa 11 Dagar. Fragti er nedsett. Fyriaat-betaling, som sikrar Plads, sender De til


S. Andr. Watthen, Trondhjem.
Joach. Engelsen, Bergen
Sven Haabeth, Stavanger.
E. F. C. Ullitz, Kristianssand.
 
 
M. A. Lea,
Jernbanetorget 6,
Kristiania.


Missprenting. I Bokmelding i fyrre Nr. stend: Pris Kr. 0.80 innbundi... skal vera... ubundi.