Opfordring.

 
Da jeg for Tiden udarbeider en Katalog over alle existerende norske Nordlysiagttagelser, tillader jeg mig at opfordre enhver, der maatte være i Besiddelse af eller vide Besked om ældre og nyere Veiroptegnelser, om godhedsfuldt at sende mig saadanne til Gjennemsyn eller give mig Oplysning om, hvor jeg vil kunne finde dem. Et ikke ringe Antal Personer her i Landet, navnlig Præster, har i sin Tid ført Dagbog over Veiret; de fleste af disse Optegnelser har det imidlertid foreløbig ikke været muligt at gjenfinde, hvorfor jeg særlig retter denne Anmodning til alle dem, der maatte være bekjendte med, at en eller anden af deres afdøde Slægtninger har optegnet Bemærkninger eller Iagttagelser over Veiret og lignende. I ældre Tid pleiede man ofte at gjøre saadanne Optegnelser i Almanakker, hvoraf muligvis endnu en Del turde være bevaret. Ligeledes beder jeg alle Søfarende, der maatte have reist i de norske Farvande og samtidigt ført Journal over Veiret, om at skjænke denne Opfordring deres Opmærksomhed. Overhovedet vil jeg være enhver taknemlig, som kan give mig nogen, selv den tilsynelagdende ubetydeligste Oplysning, der i denne Sag kan være mig til Veiledning og Nytte. Alle Breve, Optegnelser og andre herhen hørende Forsendelser kan portofrit tilstilles mig under Adressen: Meteorologiske Institut, Kristiania.
 
Sophus Tromholt.