Lysingar.

 
Menneskevennen,

_ udgivet af det norske Totalafholdsselskab ved Sven Aarrestad _ udkommer i Kristiania hver 14de Dag med et 8sidigt No. og koster 1 Krone Halvaaret, Porto iberegnet.

Menneskevennens Hovedformaal er at fremme Afholdsreformen i vort Land; men den indeholder ogsaa andet af almen Interesse, saasom Levnetsbeskrivelser af mærkelige Mænd og Kvinder. Fortællinger, Boganmeldelser, Nyheder og Smaanotitser m. m.

Mskv. trykkes paa fint Papirog er rigt udstyret med Billeder. Disse skjæres ved de bedste xylografiske Anstalter og er derfor saa smukke, som de fortiden kan leveres i vort Land. I Forhold til Størrelse og Udstyr er Menneskevennen det billigste illustrerede Blad i Skandinavien.

Mskv. kan bestilles paa alle Landets Postantalter samt ved Brev til Ekspedisjonen i Kristiania. Betalingen forskudsvis.

Skandinaviens billigste illustrerede Blad!


Husmanden,
 
Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar tvo Gongjer kvar Maanad og. kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.