Litet meir um Høgskulemøtet paa Sagatun.


I Fedraheimen No. 63 skriv ein Kj. noko um Høgskulemøtet paa Sagatun. I det Stykkjet finst der fleire Mistak, merkjelege Mistak, som eg ikkje kann lata standa soleis. Eg kjenner ikkje Mannen, som hev skrivet det, og veit ikkje kvat Slag Augo og Øyro han hev, men mishøyrt og mis-set seg hev han no, mildast talt.

For det fyrste var der ingen, som hevdad meir aat alle Leider Fridom for alt det, som ættast fraa Aand, enn Ullmann. Og millom vællynde Folk deruppe var det vist ingen, som ikkje var sams um, at det var han som raadde Grunnen um ikkje aaleine so likavel i fremste Luten.

For det andre var det ikkje berre Ullmann og nokre Kvendi, som talad for Samskule for Gutar og Gjentur, men det var ogso Folketingsmann Holm fraa Danmark, Lasse Trædal, Folkehøgskolelærare Welander fraa Sverige, Ludvig Schrøder og fleire. Den siste hadde ymse Tvilsmaal, men han vilde sjølv gjera eit Tiltak med Samskule paa Askov no for aa prøva. Ellest var det mest ingen som var beint imot sjølve Tanken.

For det tridje var Ullmann ikkje mot kvar ei Reform. Men han hevdad, at dei einaste Brigde i Kyrkjeskipnaden, som han kunde vera med paa, var dei, som løyste litet um Senn dei ytre Band i Trudoms- og Tankevegen. Det Samandrag av Ullmann Tanken um den Sak, som Kj. hev gjort er heilt ut misvisande. Serleg i den Sak um Kyrkja og Kyrkjeskipnaden, som var fram 3die Dagen kann det segjast, at Ullmann raadde Grunnen.

Detta hev eg skrivet, for eg vilde ikkje. at dei, som les Fedraheimen, skulde faa eit galet Syn paa Sagatunmaalet.
 
Arne Vestrum .