[Lysingar.]

 

 

Nye Tingarar

 

paa ”Fedraheimen fraa Nyaar av, som sender inn Betaling for 1ste Fjordungaaret 1887, fær Bladet fraa 1ste Desember d. A.

 

 

Mathæi Evangelium paa Norsk

 

vert rettno ferdig og sendt ikring til dei nye Tingaranne og Medlemarne i ”Det norske Samlag”.

 

 

Dei, som ikkje fær ”Fedraheimen” lenger enn til Slutten av denne Maanad, hev ikkje betalat for 3dje Fjordungaaret. – Send Pengar, so skal han straks koma att.

 

Ekspedisjonen.

 

 

The Singer Manufacturing Co. New York.

 

Da der i Handelen frembydes, under Navn af “Singer-Maskiner”, “Signers System”, “Singers forbedrede” m. m., flere Sorter, til dels meget slette Efterligninger af vore anerkjendte Original-Symaskiner, saa gjør vi herved opmærksom paa, at alle vore Symaskiner bærer Firmaets hele Navn udsat i Guldbogstaver paa Armen og indstøbt i Trædemaskinernes Stativ, samt er desuden forsynede med hosstaaende Fabrikmærke.

 

Vore Symaskiner er de enkleste, hensigtsmæssigste og varigste, der existerer.

 

The Singer Manufacturing Co.

 

Christiania, 24 Kongens Gd. 24

Bergen, 12 Strandg. 12

Throndhjem,37 Strandg. 37

Arendal, Wagles Bazar.

 

 

Fabrikmærke. THE SINGER MFG. CO. N.Y. TRADE MARK Fabrikmærke.

 

 

Husmanden”,

 

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar ein Gong um Vika og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.

 

 

Til Vinje-Stytta  hev me motteket:

 

Fraa Ola Fet....................................... Kr. 1.00

Ungdom i Tønset ved O. Hektoen . ” 5.00

Fredrikstad ved Sigurd Hansson ... ” 7.00

Fyrr motteket ....................................” 14.81

Tilsaman Kr. 27.81

 

 

Lysingar.

 

 

Norskmålets bokhandel

 

hev gjevet ut nye bøker på landsmål:

 

Forteljingar” kostar kr. 0.60. – ”Frå bygd og by”  Kr. 1.30. – Småstubbar kr. 0.50. – N. b. tek mot pengar til minnestytta hans A. O. Vinje. – Adr. Naustdal i Sunnfjord.

 

 

Lause Nr. av ”Fedraheimen”

 

er tilsals i Ekspedisjonen.

 

 

Arbeideren”, (et Fællesorgan for Arbeidsklassen),

 

udkommer hver Fredag  og koster for indenbyes Abonnenter 20 Øre pr. Maaned og for udenbyes 60 Øre Kvartalet, Porto iberegnet.

 

Arbeideren behandler alle Arbeiderspørgsmaal og søger efter Evne at tale Arbeidernes Sag paa alle Samfundsomraade.

 

Arbeideren vil saavidt muligt bringe socialdemokratiske og nationaløkonomiske Artikler samt Meddelelser om Arbeiderforhold i Ind- og Udland.

 

Alle, som abonnerer paa Arbeideren vil have Adgang til at avertere for halvPris i samme.

 

Arbeideren kan bestilles ved alle Landets postkontorer og Postaabnerier samt i Kristiania i Expeditionen, Torvgaden 20, 1ste Etage, Indgang far Bernt Ankers Gade.

 

Betalingen erlægges forskudsvis.

 

 

5,000 Kroner 5,000 Kroner

 

Kredit på 7 Lodder.

 

221,700 Gevinster à 5000 Kr., 2500, 2000, 1500, 1200, 1000, 800, 750, 500, 400, 300, 200, 150, 50, 40, 30, 20, 12 og 8 Kr. m. fl. eller tilsammen ca. 920,000 Kr., bortspiller det Danske Varelotteri i denne Spilleserie. Ethvert Lod udkommer i Seriens Löb enten med 3 Tillägsgevinster eller 1 Hovedgevinst. Så langt som Forrådet af Lodder sträkker til, kan enhver  Lysthavende med omgående Post  få oversendt 7 Lodder, på indtil 3 Måneders Kredit. Plan og Prospekter samt övrige Oplysninger erholdes straxgjennem

 

Carl Peterssons Bogforlags-Expedition.

 

57, Nansensgade 57, Kjöbenhavn, K.

 

 

 

Bladstyrar: Ivar  Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 24.11.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum