Ymist.

 

 

Ungdom”, Forteljing av Garborg, stend umsett paa Tysk i Die Gegenwart (Berlin).

 

Vinjestytta. Millom dei, som hev gjevet Pengar i Amerika, er ogso Vise-Guverneur i Minnesota (Lieutenant Govenor og etter Embættsstillingi Præsident i Senatet) A. E. Rice; han hev sendt 5 Dollars gjennom Grønvold. Rice er Nordmann, fødd i Vinje Sokn 1847, kom til Amerika 1860, til Minnesota 1866, der han i Wilmar hev Handel.

 

Norges  Venstreforenings

 

tredie ordentlige Repræsentantmøde afholdes i Trondhjem  Torsdag den 14de Juli d. A. og følgende Dage. Mødet aabnes den 14de Kl. 10 Formiddag i Arbeiderforeningens store Sal.

 

Foruden Val af fem Bestyrelsesmedlemmer istedetfor de udtrædende – Konow (S. B.), Lindboe, Storm, Ullmann og Væringsaasen -, fem Suppleanter og to Revisorer, Desision af Aarsregnskabet og Gjennemgaaelse af Bestyrelsens Aarsberetning m. m. overensstemmende med Lovens § 8, vil de af Bestyrelsen blive forelagt Repræsentantskabet til Behandling:

 

1. Spørgsmaalet om de diplomatiske Sagers Behandling og

2. Spørgsmaalet om Stemmerettens Udvidelse; begge efter den Anledning, som Besvarelsen af Bestyrelsens Rundskrivelse No. 6 maatte give.

 

Da der endnu mangler Besvarelse fra en Del Amts- og Byforeninger, anmodes disses Bestyrelse om snarest muligt at indsende Besvarelsen til undertegnede Formand. Ligeledes anmodes samtlige Bestyrelsers Formænd om uopholdelig at underrette de valgte Repræsentanter om Aarsmødets Afholdelse.

  

Kristiania i Bestyrelsen for Noregs Venstreforening den 15de Juni 1887.

 

A. Qvam,

Formand.

 

V. Ullmann,

Sekretær.

 

 


Frå Fedraheimen 18.06.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum