Lysingar.

Telemarkens Folkehøiskole

Seljord.

Fra begyndelsen af Mai til Midten af September kan 4 voksne Gutter optages i det praktiske Landbrugskursus. Betalingen for Kost, Logi og Undervisning er 18 Kr. Maaneden; man er forpligtet til at være med i alt forefaldende Arbeide paa Gaarden. Nærmere Underretning hos

V. Ullmann,

Adr. Kristiania.

__________________________________________________________________________

Nytt Maalblad.

”Nordmannen” vil fra 1ste April koma ut ein Gong um Vika, utgjeven og styrd av Stud. teol. Kristen Stalleland og Amtsskulestyrar Kjetil Kjilland.

”Nordmannen” vil serleg leggja seg etter eit sovoret Innhald, som kann vera til Gagn og Gaman for Ungdomen, at sovæl Gjentur som Gutar skal tykkja gildt i han. Fleire vil hjelpa til aa skriva.

Prisen er berre 75 Øre for Fjordungaaret med Postpengar og alt. Tinge ”Nordmannen” med det same paa Posthusi elder i Eksp. i Grimstad og prøv han eit Bil.

Maalvener vilde gjera ”Normannen” ei Tenest ved aa gjera dette sovidt mogeleg kjent og maalvenlege Blad ved aa taka det inn.

______________________________________________________________________________

”Posten”.

Nyhedsblad for Norge.

Talsmand for Fremskridt, Frihed og Fred.

 Ansvarlig Udgiver. Overretssagfører Sørensen. Ansvarlig Redaktør: Birgit W. Sørensen.

”Posten” kommer hver Fredag og koster 50 Øre Fjerdingaaret. Den tinges udenfor Kristiania paa hvert Posthus i Landet og maa betales forud. Kundgjørelser indtages for 10 øre Linjen.

”Posten” bringer bare originalt Stof, d. v. s. intet Aftryk af andre Aviser. Eftertryk af ”Posten”s Meddelelser forbydes i Henhold til lov om literær Eiendomsret. ”Posten” kan saaledes gaa ved Siden af ethvert andet Blad; man faar ikke læse det samme.

____________________________________________________________________________

Nettupp utkomet:

Lausøyre

Fire skissor av Paul Bergh.

Pris Kr. 0.70.

__________

Nokre salmar

Tredje utgåva. Godt innb. kr. 0.80.

__________

Foran porten

Fortælling af J. E. Maakestad.

Pris kr. 1.75.

________

Skrøner og Indfald

av huslærerens notisebok ved Karl Edw. Mørck

(handelsreisende). Pris kr. 0. 30.

______

Unge år

Forteljingar af Jadarbuen

Pris kr. 1.50

_______

Tiggar-Hanna

Forteljing etter A. Arnhard

Pris kr. 0.50.

Mons Litleré,

Klostret 10, Bergen.

______________________________________

Bladstyrar. Ivar Mortenson, ’med Savala, kand. teol.

_____________________________________________

Fjeld-Ljom”s Trykkeri, Røros.