1. Fraa Himmeln høgt me koma her

Av Elias Blix 


(Tone: Fra Himlen høit komme vi nu her.)

 

"Fraa Himmeln høgt me koma her,

Og fagert Bod til Jord me ber,

Og um de no vil giva Ljod,

Me syngja ut den Tidend god.

 

Idag er dykker fødd ein Svein

Utav ei Jomfru klaar og rein,

Ein liten Son so væn og grann

Til Gleda fyre alle Mann.

 

Det er Guds Son vaar Herre Krist,

Som friar or all Trengsla visst.

Han vera vil ein Frelsarmann

Og løyser alle Syndeband.

 

Han Sæla ned til Jordi ber,

Som av Gud Fader etlad er,

At de i Himmerike maa

Til evig Tid Guds Andlit sjaa.

 

Men Teiknet vel de merka maa:

Ein Stall, ei Krubba reidd med Straa -

Der finna de det Barnet lagt,

Som ber all Verdi med si Magt."

 

So vil me ganga glad' i Sinn

Med Hyrdingom til Barnet inn,

At me den Gaava god kann sjaa,

Som me med denne Sonen faa.

 

Sjaa her, mitt Hjarta! giv no Agt

Paa det, som er i Krubba lagt.

Kven er det søte Barnet der?

Det Jesus Krist vaar Frelsar er.

 

So ver velkomen, høge Gjest!

Til Bot fyr Mansens Synd og Brest

Du kom i Armod ned til meg.

Eg aldri nog kann takka deg.

 

Min Skapare so rik og stor,

Kvi kom du daa so arm til Jord!

Du kviler i eit Krubberom

Paa Høy og Straa i Armodsdom.

 

All Verdi med si Vidd og Breidd,

Um ho med raude Gull var reidd,

Var daa ei Vogga trong og ring

Fyr deg, som fyller alle Ting.

 

 

 

Den Silkeseng, du lagdest paa,

Var ringe Klutar, stride Straa.

Der kviler du so lognt og blidt,

Som det var Himmeriket ditt.

 

Soleides best det syntest deg,

Med di du vilde syna meg,

At Verdi med si Magt og Høgd

Kann deg ei gjera rik og nøgd.

 

No kjære Herre Jesu Krist,

Tak i mi Hytta Husevist!

Her er mitt Hjarta, kvil deg der,

So eg deg stødt i Minne ber!

 

So vil eg alltid vera glad

Og syngja so kvar Stund og Stad

Ein Voggesong med Gledeljod

Til Æra for min Frelsar god.

 

Gud vere Lov paa Himmelstol,

Som gav oss denne glade Jol!

No Englar kved um Sæla vaar

Og syngja inn eit nytt Guds Aar.

 

(Etter Luther).

Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Jol".


Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 3-5. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim