Løysing for språksamlingane og vitskaplege ordbøker

Løysing for språksamlingane og vitskaplege ordbøker

Brev sendt frå Nynorsk kultursentrum til Kunnskapsdepartementet 26.10.15.

Nynorsk kultursentrum er formelt ingen part i saka, men vi uroar oss svært for utviklinga i saka og fråværet av avgjerder, og dei følgjene dette vil få for både forskingsmiljø og brukarar av ordbøker. Difor spør vi no kva framdriftsplan Kunnskapsdepartementet saman med Kulturdepartementet arbeider etter, med milepålar undervegs, og kva som no blir gjort for å hindre store skadeverknader. Kva desse kan bli, peikar vi summarisk på nedanfor. Av di språksamlingane er grunnlaget for det heile, går dette brevet til Kunnskapsdepartementet. 

Les heile brevet her.